Me­ner Jerv bør flyt­te to kam­per

Bud­ska­pet fra gress­le­ve­ran­dø­ren er klart: hvis Jerv spil­ler hjemme­kamp som plan­lagt 29. juli, blir den nye gress­mat­ta øde­lagt.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Gress­le­ve­ran­dør Jon­ny Tran­dem og gress­eks­pert Tryg­ve Aam­lid er eni­ge: den nye gress­mat­ta på Levermyr tren­ger seks uker på å bli spille­klar.

Adres­sa skrev tirs­dag at ar­bei­det nå er i gang med å opp­gra­de­re Levermyr med un­der­var­me og ny gress­mat­te. Da ut­tal­te kom­mu­nens pro­sjekt­le­der Tho­mas An­der­sen at pla­nen er å ha ba­nen klar til Jervs kamp mot Sogn­dal 29. juli. Øst­fold­gress le­ve­rer den nye gress­mat­ta, og plan­leg­ger å leg­ge den førs­te uka i juli.

Det vil si at det ikke er mu­lig å gi gres­set de seks uke­ne John­ny Tran­dem i Øst­fold­gress sier at det tren­ger for å va­ere spille­klart.

Tran­dem har le­vert gress til alle nors­ke elite­ba­ner, in­klu­dert Ler­ken­dal, Ul­le­vaal og Brann sta­dion, si­den 1997, og ber nå inn­sten­dig om at kam­pen mot Sogn­dal flyt­tes. Al­ler helst bør også hjemme­kam­pen mot HamKam 5. au­gust flyt­tes, me­ner han.

Min­ner om Start og Brann

Tran­dem har tid­li­ge­re opp­levd at både Start i 2007 og Brann i 2009 ikke hør­te på hans råd om ikke å spil­le på nye gress­mat­ter. Re­sul­ta­tet var to pa­ro­di­er av noen fot­ball­kam­per hvor gres­set ikke hang fast, og hvor ba­ne­ne ble øde­lagt av alt­for tid­lig bruk.

– Klub­be­ne hø­rer ikke på oss, og da blir det po­tet­åker. Det blir som å spil­le på skure­fil­ler. Det blir et vel­dig dår­lig re­sul­tat, sier Tran­dem til Adres­sa.

– Vi har sterkt an­be­falt å utsette kam­pen 29. juli. Det som gjør at det er eks­tra kri­tisk nå, er at gres­set er ett år gam­melt. Det har ikke så mye filt. Det er det som er gress­røt­te­ne oppå jor­da. I til­legg har vi hatt en vel­dig varm vår og en dår­lig vin­ter. På grunn av det mis­tet vi litt inn­gro­ings­tid. Var­men gjør at gres­set går inn i en hvile­pe­rio­de for å be­skyt­te seg selv. Da dan­ner det ikke rot­sys­tem. Alle de tin­ge­ne gjør at jeg er vel­dig redd for at de ikke vil føl­ge mitt råd, sier han.

Klar ad­var­sel

Tran­dem er ikke i tvil om kon­se­kven­se­ne der­som ba­nen spil­les på før den har grodd fast.

– Da øde­leg­ger du alt, og NFF vil nek­te dem å spil­le her i fle­re kam­per etter­på, sier han.

Leg­gin­gen av den nye ba­nen er frem­skyn­det med en uke etter­som Jerv ikke gikk vi­de­re i cu­pen, men li­ke­vel blir det for kort tid frem til Sogn­dal-kam­pen, sier Tran­dem.

Tynn fer­dig­plen

Det er mu­lig å leg­ge nytt gress på tykk­torv. Da kan man ta den i bruk med det sam­me. Det­te kos­ter imid­ler­tid om lag en mil­lion kro­ner mer, og ble valgt bort av kom­mu­nen. Der­for er det nå cir­ka 2 cm tykk fer­dig­plen som skal leg­ges.

– Vi har sagt hele ti­den at vel­ger de den­ne, er det seks uker. Det­te er van­lig fer­dig­plen, sier Tran­dem.

Han får støt­te av gress­eks­pert Tryg­ve Aam­lid i NIBIO, som er kom­mu­nens inn­lei­de råd­gi­ver i ar­bei­det med Levermyr.

– Det er nep­pe fag­lig for­svar­lig å spil­le her 29. juli, sier han.

– De to førs­te kam­pe­ne bør flyt­tes, og det har Jerv fått be­skjed om. NFF er også eni­ge, så det lar seg løse, sier han.

Klub­be­ne hø­rer ikke på oss, og da blir det po­tet­åker. Det blir som å spil­le på skure­fil­ler. Det blir et vel­dig dår­lig re­sul­tat.

John­ny Tran­dem, Øst­fold­gress

ENI­GE: F.v. John­ny Tran­dem fra Øst­fold­gress og Tryg­ve Aam­lid fra NIBIO ad­va­rer mot å spil­le på den nye gress­ba­nen for tid­lig.

FRESTE BORT: Tirs­dag ble gress­mat­ta frest bort med spe­sial­red­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.