– Nok en brist i til­li­ten til råd­man­nen og po­li­ti­ke­re

Mag­nus Jo­han­sen kom­men­te­rer opp­si­gel­sen av øko­nomi­sje­fen i kom­mu­nen i det­te inn­leg­get.

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - Mag­nus Jo­han­sen Grim­stad

Le­ser­nes me­ning: Opp­si­gel­se av øko­nomi­sjef Hel­ge Mo­en – nok en brist i til­li­ten til råd­man­nen og våre po­li­ti­ke­re.

Etter å ha lest ar­tik­le­ne i lo­kal pres­se om at øko­nomi­sjef Hel­ge Mo­en nå er sagt opp så kla­rer jeg som Grim­stad-bor­ger ikke å sit­te stil­le leng­re. Jeg vet at jeg kas­ter meg inn i et vepse­bol, og i en sak med man­ge si­der og fa­set­ter, men som til nå pas­siv «til­skuer» til den­ne sa­ken, kan­skje rik­ti­ge­re å skri­ve dis­se sa­ke­ne (inn­kjøps­sa­ken og opp­si­gel­sen), så blir jeg så trig­get at jeg må si noe.

Øko­nomi­sjef Hel­ge Mo­en er en av vars­ler­ne, som iht. sin stil­ling er på­lagt å vars­le om ure­gel­mes­sig­he­ter i kom­mu­nens øko­no­mi. Når det­te skal få sli­ke fa­ta­le kon­se­kven­ser at han nå sies opp, re­gel­rett spar­kes i skam, er det noe i mitt hode som ikke stem­mer. Her er det en mann som for­hol­der seg pro­fe­sjo­nelt til opp­ga­ver iht. sin stil­lings­in­struks, mens det i ad­mi­ni­stra­sjo­nen og le­del­sen er an­sat­te som ikke ut­fø­rer sine ar­beids­opp­ga­ver iht. gjel­den­de in­struk­ser og lo­ver – over­hol­der ikke krav iht. an­skaf­fel­ses­lo­ven, er in­ha­bi­le i saks­be­hand­lings­pro­ses­ser, over­skri­der full­mak­ter, ar­ki­ve­rer ikke iht. gjel­den­de ret­nings­lin­jer/el­ler unn­la­ter det­te helt, unn­la­ter å føl­ge opp meld­te sa­ker som har med­ført sto­re eks­tra ut­gif­ter for kom­mu­nen, til­la­ter at kom­mu­nen over leng­re tid har va­ert i brudd med an­skaf­fel­ses­lo­ven – så må en spør­re seg hva den vir­ke­li­ge agen­da­en i den­ne sa­ken er?

Som uten­for­stå­en­de er jeg nødt til å ut­ta­le meg på et me­get ge­ne­relt grunn­lag da jeg ikke vet hva råd­man­nen byg­ger sin av­skjeds­sak på. Men når en le­ser i avi­se­ne hvil­ke al­vor­li­ge feil­grep, unn­la­tel­ser og tåke­leg­ging an­sat­te i ad­mi­ni­stra­sjo­nen på Grim­stad Råd­hus, in­klu­si­ve le­del­sen, har be­gått i inn­kjøps­sa­ken uten at det har fått syn­li­ge kon­se­kven­ser for de in­volver­te per­sone­ne og de­res fore­sat­te så stil­ler jeg meg me­get spør­ren­de til hvor­for det er brukt så sto­re res­sur­ser på å fin­ne og un­der­byg­ge fakta i ar­beids­miljø­sa­ke­ne som nå har le­det til at øko­nomi­sjef Hel­ge Mo­en må gå fra sin stil­ling?

Alle har en sjef, og i det­te til­fel­le er det kom­mune­sty­ret med ord­fø­re­ren i spis­sen som er råd­man­nens sjef, det er på tide å ska­pe til­lit mel­lom po­li­ti­ke­re og fol­ket, og vi­de­re mot le­del­sen i Råd­hu­set. Dere po­li­ti­ke­re kan ikke sit­te stil­le å se på at råd­man­nen ikke kla­rer å ska­pe vin­ne­re, men kun ta­pe­re. Det vi tren­ger er en sam­len­de kraft som kan ska­pe ro og vi­de­re sam­le, drif­te og ut­vik­le Grim­stad kom­mu­ne.

Når det gjel­der po­li­ti­ker­ne så er det vi, fol­ket, som er sje­fen, og har du, som jeg, pro­ble­mer med å for­stå ut­vik­lin­gen den sis­te ti­den med først be­slut­nin­gen om ikke å an­mel­de til tross for en an­be­fa­ling fra kon­troll­ut­val­get, for der­et­ter å snu 180 gra­der bare i lø­pet av noen da­ger og ved­ta å gå for en an­mel­del­se, der­et­ter råd­man­nens mang­len­de opp­gave­for­stå­el­se ifm. ut­ar­bei­del­se av an­mel­del­se­ne og nå ny­he­ten om at øko­nomi­sjef Hel­ge Mo­en av­skje­di­ges så opp­ford­rer jeg deg som an­svar­lig inn­byg­ger av Grim­stad å ta tak i en po­li­ti­ker, ikke fy­sisk, men gjen­nom en sak­lig sam­ta­le, sms el­ler mail, og si at nå er nok nok!

Av­slut­nings­vis så vil jeg pre­si­se­re at jeg ikke øns­ker å ba­ga­tel­li­se­re de an­git­te per­so­nal­sa­ke­ne som er frem­satt mot øko­nomi­sjef Hel­ge Mo­en gjen­nom det­te inn­leg­get. Men kon­se­kven­sen av den­ne sa­ken er at råd­man­nen har sik­ret seg at in­gen an­sat­te i Grim­stad kom­mu­ne i frem­ti­den vil tør­re å stå frem som «vars­ler», gitt at de vil bli de­gra­dert, iso­lert og even­tu­elt opp­sagt – uav­hen­gig av al­vor­lig­hets­gra­den i de frem­sat­te per­so­nal­sa­ke­ne mot øko­nomi­sje­fen.

KON­SE­KVEN­SER: Mag­nus Jo­han­sen skri­ver om opp­si­gel­sen av øko­nomi­sje­fen, og han fryk­ter kon­se­kven­se­ne av av­gjø­rel­sen. bil­det vi­ser Grim­stad råd­hus.

INN­LEGG: Mag­nus Jo­han­sen spør hva som er den vir­ke­li­ge agen­da­en i sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.