Po­li­tisk inn­sats be­tyr noe

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

Kom­mune­styre­med­lem Issi­fou Ko­an­da (SV) har mar­kert seg sterkt og ty­de­lig i en al­vor­lig skole­sak, som om­fat­ter mob­bing og dår­lig la­e­rings­mil­jø. Sa­ken har uten tvil va­ert en stor be­last­ning for en grup­pe ele­ver og for­eld­re. Blant an­net for­di kom­mu­nen bruk­te for lang tid på å rea­ge­re og er­kjen­ne. Fylkesmannen har va­ert in­ne i sa­ken og gitt kom­mu­nen kri­tikk.

Det har va­ert en kamp om vir­ke­lig­hets­be­skri­vel­ser og fak­tis­ke for­hold. «Va­er klar over at i minst en av de be­rør­te klas­se­ne kan det va­ere fle­re vir­ke­lig­hets­opp­fat­nin­ger», skri­ver med­lem­me­ne i opp­vekst- og ut­dan­nings­ut­val­get i et le­ser­inn­legg i Adres­sa, der de også kri­ti­se­rer en­ga­sje­men­tet til Ko­an­da. Sist­nevn­te blir også in­vi­tert til å møte le­de­ren i opp­vekst­ut­val­get, Knut Mør­land, for å bli «in­for­mert» om hvor­dan ting hen­ger sam­men. Ko­an­da opp­fat­tet det­te som et for­søk på kneb­ling av kri­tik­ken mot kom­mu­nen.

Fle­re po­li­ti­ke­re har va­ert med og bi­dratt til at for­eld­re er blitt hørt i den­ne sa­ken, men sa­er­lig re­pre­sen­tan­ten Issi­fou Ko­an­da har brukt ta­ler­sto­len flit­tig og va­ert en vik­tig stem­me. Vi tren­ger folke­valg­te som tar på seg en om­buds­rol­le og fø­rer sa­ker på veg­ne av inn­byg­ge­re når for­valt­nin­gen for­sø­ker å unn­dra seg ube­ha­get ved å ta an­svar. I et stør­re per­spek­tiv er sli­ke folke­valg­te med på å byg­ge til­lit til lo­kal­de­mo­kra­ti­et.

EN­GA­SJE­MENT: Kom­mune­styre­med­lem Issi­fou Ko­an­da (SV) har va­ert en vik­tig stem­me i den så­kal­te «skole­miljø­sa­ken».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.