Da­gens TEKST

Gårs­da­gen

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - HVOR­DAN KAN An­ny Pet­ter­sen Til­ler Hes­nes

➤ Gud for­and­re gårs­da­gen og for­ti­den vår? Ved at synd blir be­kjent. Ved at dår­li­ge valg, feil­trinn, opp­rør – og alt det an­net, blir be­kjent. Synd er det bare en ting å gjø­re med: å be­kjen­ne den, så blir den til­gitt, nag­let opp på et kors sam­men med Frel­se­ren, og så blir den glemt!

Hva så med det and­re har på­ført meg, som jeg er helt uskyl­dig i? Det kan mis­te sin auto­ri­tet, sin sty­rings­rett i mitt liv, sin knu­sen­de makt over meg – det må kom­me inn un­der til­gi­vel­sens Nåde, akku­rat som mitt eget liv kom det. Jeg god­tar ikke det som ble gjort, jeg glem­mer det ikke, men jeg skjøn­ner at han el­ler hun tren­ger å kom­me inn un­der Guds Nåde, akku­rat som jeg gjor­de det, så jeg over­la­ter hele per­sonen og si­tua­sjo­nen til Gud, det blir en ko­los­sal fri­het å bli kvitt tyng­den av den per­sonen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.