GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

➤ I LO­KA­LE­NE til gam­le apo­te­ket v/ Bie­tor­vet blir det ar­ran­gert mar­ked tors­dag, fre­dag og lør­dag. Her fin­nes strikke­pro­dukt, flot­te hånd­syd­de ves­ker, dukke­kla­er, bil­der, lappe­tek­nikk, tre­ar­beid mm. Lør­dag kom­mer det også en ut­stil­ler med flot­te hjemme­lag­de duk­ker. Da­me­ne på Pop-Up-bu­tik­ken øns­ker alle vel­kom­men til å ta en tur inn­om.

LØR­DAG

➤ AREN­DAL BYORKESTER får kom­men­de helg be­søk av elite­di­vi­sjons­korp­set Opus 82. Korp­set fra Bae­rum har i år har lagt sin som­mer­tur­ne til AustAg­der, og lør­dag 16. juni. blir det kon­ser­ter med de to korp­se­ne både på Bie­tor­vet i Grim­stad og i Aren­dal kul­tur­hus. Opus 82 til­hø­rer den yp­pers­te eli­ten i Nor­ge, og korp­set ble i vår num­mer 7 i topp­di­vi­sjo­nen un­der NM for janitjar­korps. Korp­set le­des av Sver­re Ols­rud som til dag­lig er mu­si­ker i For­sva­rets Stabs­mu­sikkorps.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.