Seks tatt i 100-so­nen

Tu­sen­lap­pe­ne flag­ret inn i stats­kas­sa da Utryk­nings­po­li­ti­et had­de la­ser­kon­troll på E18 vest for Grim­stad på mo­tor­vei­en tirs­dag kveld.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Red@gat.no

Kom­bi­na­sjo­nen av en la­ser­post ett sted, og en uni­for­mert UP­bil som kjør­te ut fra et an­net sted for å stop­pe bi­lis­te­ne, gjor­de at man­ge ikke rakk å inn­se farts­over­tre­del­sen sin før det var for sent.

29 km/t over

Pa­trul­jen fra Utryk­nings­po­li­ti­et stil­te seg opp på mo­tor­vei­en ret­ning Grim­stad ved 18.30-ti­den tirs­dag kveld. Da Adres­sa var inn­om en halv­time etter at kon­trol­len var vars­let på so­sia­le medi­er, var fire bi­lis­ter tatt.

– Det har egent­lig ikke va­ert så ille un­der kon­trol­len vår, for den høy­es­te far­ten som er målt, er en som ble målt til i 129 km/t i skil­tet 100-sone, for­tel­ler UP 238s mann til Adres­sa.

Re­sul­ta­tet er noe som gir bil­fø­re­ren et for­enk­let fore­legg på 8.500 kro­ner og tre prik­ker på fø­rer­kor­tet. Som kjent mis­ter du på mo­tor­vei med 100-sone fø­rer­kor­tet fra 141 km/t og opp­over.

To­talt fem tatt

– Her kom­mer vi nok til å hol­de på en li­ten stund til, og så får vi se hva re­sul­ta­tet blir. Å fin­ne «ret­te» tids­punk­tet å ha kon­trol­ler på her, er vans­ke­lig. Noen gan­ger kjø­res det ras­kest tid­lig på mor­ge­nen, and­re gan­ger på kvel­den og noen gan­ger midt på da­gen, opp­sum­me­rer UP.

De av­slut­tet kon­trol­len rett over klok­ken 20. Da var re­sul­ta­tet at det to­talt sett var tatt seks bi­lis­ter, som alle fikk for­enk­let fore­legg. Siste­mann var ikke over den da høy­es­te mål­te far­ten da vi var inn­om.

Kon­troll i Fe­vik­mar­ka

Tirs­dag i 13-ti­den var det en pa­trul­je fra Utryk­nings­po­li­ti­et, som til van­lig har til­holds­sted i Vest-Ag­der, som rig­get seg til med la­ser­må­ling i 90-so­nen gjen­nom Fe­vik­mar­ka ret­ning Grim­stad.

Ope­ra­sjons­sen­tra­len ved Ag­der po­liti­dis­trikt har ikke va­ert mu­lig å få kon­takt med grun­net and­re, vik­ti­ge­re gjøre­mål. Men Adres­sa er kjent med at det nok en gang ble tatt bi­lis­ter i for høy fart også der.

SJEK­KET: La­se­ren kun­ne måle bi­lis­te­ne fra bun­nen av bak­ken og til av­kjør­se­len. Her sjek­kes en forbi­kjø­ring som akku­rat gikk klar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.