Fle­re ska­der

Det har va­ert en kraf­tig øk­ning i an­tall grunn­stø­tin­ger og kol­li­sjo­ner med fri­tids­bå­ter de sis­te to må­ne­de­ne.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

– Den førs­te uken med pent va­er star­tet ro­lig for for­sik­rings­sel­ska­pet, men så eks­plo­der­te det, sier Ar­ne Voll, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Gjen­si­di­ge i en presse­mel­ding.

Bare på en dag i mai mot­tok en av sel­ska­pets takst­menn over 20 sa­ker der for­tvil­te båt­ei­ere had­de fått ska­det bå­ten sin.

En av de stør­re ska­de­ne var en ca­bin­crui­ser som had­de gått på grunn og ska­det mo­tor og skrog. Ska­den ble tak­sert til 800.000 kro­ner.

To­talt har for­sik­rings­sel­ska­pet mot­tatt 500 uli­ke ty­per båt­ska­der fra april og fram til i dag. I for­hold til sam­me pe­rio­de i fjor har an­tall grunn­stø­tin­ger og kol­li­sjo­ner økt med na­er­me­re 80 pro­sent. Til­sva­ren­de tall for Aust-Ag­der er 17 re­gist­rer­te ska­der i april og mai mot kun to i sam­me pe­rio­de i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.