Tar nabo­prat opp med ord­fø­re­ren på nytt

Ven­st­res gruppe­le­der Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen vil gjer­ne snak­ke mer med Lillesand og Bir­ke­nes.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Pe­er L. An­dre­as­sen og Mar­tin Hau­gen pe­er@gat.no

Råd­men­ne­ne i både Bir­ke­nes og Lillesand fore­slår å luf­te en sam­men­slå­ing med Grim­stad. Kje­til Glims­dal (KrF) sier ja til en ufor­plik­ten­de prat, men ute­luk­ker sam­men­slå­ing nå.

I en hen­ven­del­se til ord­fø­re­ren ons­dag etter­mid­dag, Ber Tøn­nes­sen om at sa­ken blir be­svart i nes­te kom­mune­styre­møte.

«Den 12.6. ble det kjent at råd­men­ne­ne i Bir­ke­nes og Lillesand øns­ker å kom­me i gang med sam­ta­ler for å se på mu­lig­he­ten for å slå seg sam­men med Grim­stad, og at de vil leg­ge frem en sak om det­te i de re­spek­ti­ve kom­mune­sty­re­ne rett over som­mer­en. Hvor­dan vil Grim­stad for­hol­de seg til det­te? Vil en ta ini­tia­tiv til at vi også får en sak om det­te i førs­te møte etter som­mer­fe­rien, slik at de tre kom­mune­sty­re­ne kan be­hand­le det­te sam­ti­dig?», skri­ver Tøn­nes­sen til ord­fø­re­ren i Grim­stad.

Gode mu­lig­he­ter

Ven­st­res gruppe­le­der og for­mann­skaps­med­lem Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen hil­ser ut­spil­let fra de to nabo­kom­mu­ne­ne i vest vel­kom­men.

– Hvor­for er du po­si­tiv til dia­log, Tøn­nes­sen?

– Når våre to nabo­kom­mu­ner øns­ker en slik dia­log, skal en ha gode grun­ner for å la va­ere. Jeg me­ner at en kom­mu­ne be­stå­en­de av Grim­stad, Lillesand og Bir­ke­nes, har gode for­ut­set­nin­ger for å lyk­kes. Vi har en del fel­les ut­ford­rin­ger, men først og fremst har vi fel­les mu­lig­he­ter. Tu­rist­na­e­ring med en ene­stå­en­de kyst­lin­je, ut­vik­ling av fel­les in­du­stri- og na­e­rings­stra­te­gi med area­ler og in­fra­struk­tur på plass. Plas­se­rin­gen vil gjø­re en slik kom­mu­ne sva­ert at­trak­tiv for ny­etab­le­rin­ger og be­folk­nings­vekst.

Mer in­ter­es­sant vest­over

– Er Lillesand/Bir­ke­nes mer in­ter­es­san­te part­ne­re i en kom­mune­sam­men­slå­ing enn for ek­sem­pel Aren­dal?

– Det er mye mer in­ter­es­sant og let­te­re å se vest­over enn øst­over. Blant an­net for­di en sam­men­slå­ing med Aren­dal vil kom­pli­se­res av for­hol­det til and­re kom­mu­ner i Øst­re Ag­der. En ny kom­mu­ne be­stå­en­de av kom­mu­ne­ne i Øst­re Ag­der vil bli for stor geo­gra­fisk og vil inne­hol­de for man­ge spen­nin­ger til å lyk­kes. Vi vil også ri­si­ke­re å bli en del av den evi­ge kam­pen mel­lom Aren­dal og Kris­tian­sand. Det er vi ikke tjent med. I til­legg tror jeg det lig­ger let­te­re for inn­byg­ger­ne i Grim­stad å se vest­over kul­tu­relt og fø­lel­ses­mes­sig, på­pe­ker Tøn­nes­sen.

Pas­sivt

– Ord­fø­rer Glims­dal ut­ta­ler til Ag­der­pos­ten at det er uak­tu­elt med en sam­men­slå­ing nå. Hva ten­ker du om det?

– Jeg ten­ker at det er litt pas­sivt. Går vi inn i sam­ta­ler, må må­let va­ere å få frem en sak der en kon­klu­de­rer med å gå inn for sam­men­slå­ing, el­ler la va­ere. – Hvor­for står ikke Grim­stad best ale­ne, slik kom­mune­styre­fler­tal­let gikk inn for i hø­rings­run­den? – Grim­stad vil kla­re seg godt ale­ne, men vi må va­ere åpne for sta­dig å vur­de­re det­te. Da vi had­de sa­ken oppe til be­hand­ling, var i rea­li­te­ten ikke et sam­ar­beid med Lillesand og Bir­ke­nes ak­tu­elt. De prio­ri­ter­te Kris­tian­sand. Der­med vil­le en sam­men­slå­ing med Aren­dal va­ere enes­te al­ter­na­tiv for oss. Det men­te jeg var en dår­lig idé da, og det me­ner jeg nå også. En kom­mu­ne be­stå­en­de av Lillesand, Bir­ke­nes og Grim­stad kan bli et kraft­sen­trum i Ag­der­byen og en kom­mu­ne som byg­ger bro mel­lom Kris­tian­sand og Aren­dal. Jeg hå­per vi får en po­li­tisk sak om det­te rett over som­mer­en. Venst­re sin kom­mune­styre­grup­pe er po­si­ti­ve til en slik dia­log, så får re­sul­ta­tet vise om det er ak­tu­elt å lå seg sam­men, me­ner Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen

Vil va­ere med Grim­stad

Det ble som kjent ikke noe kom­mune­sam­men­slå­ing for­ri­ge gang det­te var tema i Grim­stad. Nå kan det imid­ler­tid bli en ny de­batt.

Iføl­ge Lil­le­sands-Pos­ten vil nem­lig råd­men­ne­ne i Lillesand og Bir­ke­nes be po­li­ti­ker­ne vur­de­re å fri til Grim­stad.

Ini­tia­ti­vet kom­mer etter at Lillesand og Bir­ke­nes dis­ku­ter­te en mu­lig sam­men­slå­ing seg imel­lom, men kom frem til at det ikke had­de noe for seg. I ste­det pe­ker de nå ut Grim­stad.

– Si­tua­sjo­nen i dag er an­ner­le­des enn da K5 ble ut­re­det. Vi er nødt til å for­hol­de oss til at det kom­mer en ny stor­kom­mu­ne i vest. I øst er det imid­ler­tid in­gen nye stor­kom­mu­ner. Der­for me­ner vi det vil va­ere lurt å spør­re Grim­stad kom­mu­ne om de er interessert i en nabo­prat med oss, sier Lil­le­sands råd­mann Guri Ull­tveit-Moe.

Hun var tid­li­ge­re kom­mu­nal­sjef i Grim­stad, og kjen­ner der­for godt til kom­mu­nen hun nå vil be lil­le­sands­po­li­ti­ker­ne snak­ke sam­men­slå­ing med. ➤

ARKIV

VIL SE VEST­OVER: Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen (til høy­re) øns­ker å vur­de­re en sam­men­slå­ing med Lillesand og Bir­ke­nes. Her sam­men med Pet­ter Told­naes i Lillesand Venst­re i et tid­li­ge­re for­søk på å frem­me sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.