Ved­tok en­stem­mig at det skal byg­ges ny flyte­bryg­ge

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - PO­LI­TI­KER­NE kje­til@gat.no

➤ i for­mann­ska­pet be­hand­let i sitt sis­te møte hva som skal skje med flyte­bryg­ga på øst­si­den av Torske­hol­men, og gikk en­stem­mig inn for å ved­ta råd­man­nens for­slag til ved­tak:

«1. Med hjem­mel i hav­ne- og far­vanns­lo­ven §§ 27 og 29, gis til­la­tel­se til etab­le­ring av flyte­bryg­ge på føl­gen­de vil­kår:

1. Ar­bei­de­ne skal ut­fø­res etter be­skri­vel­sen i søk­na­den.

2. Flyte­bryg­gen for­sy­nes med lys.

3. An­leg­get for­ut­set­tes ut­ført i sam­svar med gjel­den­de nor­mer og for­skrif­ter for slikt ar­beid.

4. Even­tu­elt er­stat­nings­an­svar som føl­ge av til­ta­ket på­hvi­ler ei­er.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.