Tpo­te­te­ne

Før Jon Ge­org Da­le kom på Grim­stad-be­søk, var det med for­håp­nin­ger om res­ten av lan­det kan la­ere noe av Red­dals­bøn­de­ne. Den for­vent­nin­gen ble ab­so­lutt inn­fridd.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Kje­til Karlsen kje­til@gat.no

Det var and­re gang på tre år at land­bruks- og mat­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le (Frp) var i Grim­stad tirs­dag. Førs­te gang var som­mer­en 2016, og nå var han her igjen.

Land­bruks- og mat­de­par­te­men­tet pek­te på før be­sø­ket at mens det i Nor­ge er over­pro­duk­sjon av melk og kjøtt, og der­med dår­lig lønn­som­het på dis­se pro­duk­te­ne, vil re­gje­rin­gen der­for sti­mu­le­re til økt sat­sing på frukt, grønt og ba­er.

Fikk møte Aa­non Mids­tue

Her har Red­dal og bøn­de­ne her gått foran med et godt ek­sem­pel, og det var der­for en for­vent­nings­full mi­nis­ter som kom til byg­da tirs­dag. Der fikk han møte Aa­non Mids­tue. Som Adres­sa skrev i en stør­re re­por­ta­sje for kort tid si­den, har han sat­set på man­ge uli­ke ba­er, blant an­net jord­ba­er. Det vil han nå slut­te med, og i ste­det prø­ve seg på rips. Jon Ge­org Da­le tror både po­li­ti­ke­re og and­re bøn­der i res­ten av Nor­ge kan ha noe å la­ere av Aa­non og de and­re bøn­de­ne i Red­dal.

– Even­tyr­lig vil­je og evne

– Det tror jeg ikke det er noen som helst tvil om. Både når vi ser på det som er gjort på frukt, grønt og ba­er her vi står nå, hos Aa­non Mids­tue. Det vi­ser en even­tyr­lig vil­je og evne til å fin­ne nye mar­ke­der og til å ut­vik­le pro­duk­te­ne sine. Det vi­ser også at en er flink til å unyt­te det res­surs­grunn­la­get som en har. Så her er det flin­ke bøn­der, det er det in­gen tvil om, skry­ter Da­le.

– Et glit­ren­de ek­sem­pel

– Så du er im­po­nert over Aa­non Mids­tue?

– Ikke bare Aa­non. Hele det­te dal­strø­ket er et glit­ren­de ek­sem­pel på hvor­dan man kla­rer å ut­nyt­te de area­le­ne som man har. Selv om de ikke er så sto­re, blir de utro­lig godt ut­nyt­tet med man­ge for­skjel­li­ge pro­duk­ter på et vis som øker verdi­ska­pin­gen. Det er der­for vel­dig flin­ke bøn­der her, sier alt­så land­bruks­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le. ➤

å be­søk hos Er­ling Stub­haug på Nibio på Land­vik tirs­dag.

IN­NO­VA­SJON: Det Frp-stats­rå­den sa­er­lig var be­geist­ret over var Aa­non Mids­tues in­no­va­sjons­vil­je. Her med rip­se­ne som han nå vil sat­se på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.