Etter­ly­ser Skral-skilt

Ty­ver har tatt seg til ret­te og stjå­let Skral-skil­te­ne. – De tren­ger vi for at fes­ti­va­len skal gå rundt, sier presse­an­svar­lig Mi­kal Vass­botn.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Christian Aar­stad ga­vi­kar2@gat.no

Det har ikke bare va­ert fryd og gam­men for de Skral-an­sat­te før fes­ti­va­len star­ter 10. juli.

For tro­lig et par må­ne­der si­den for­svant bo­de­ne med skilt. In­gen vet hvem som har tatt dem.

– Tro­lig er det noen med res­sur­ser og som har brukt en kran­bil. Det må ha va­ert en del folk el­ler så har de brukt en frakt­bil, sier presse­an­svar­lig Vass­botn.

Ko­or­di­ne­rings­ar­beid

Hvis ikke skil­te­ne blir fun­net, med­fø­rer det­te om­fat­ten­de eks­tra­ar­beid for de fri­vil­li­ge og iden­ti­tets­an­svar­lig som har an­svar for skil­te­ne.

På skil­te­ne er det blant an­net opp­lys­nin­ger om hvor du skal gå for å kom­me til toa­let­tet.

– Det blir frem­over et ko­or­di­ne­rings­ar­beid. Vi skal for­sø­ke å lete etter skil­te­ne, men sam­ti­dig er det ikke så len­ge til fes­ti­va­len star­ter. Der­med må vi også pro­du­se­re nye skilt, for­tel­ler Vass­botn.

Det er ikke førs­te gang fes­ti­val­ut­styr har for­svun­net. For noen år for­svant på mys­tisk vis en kon­tei­ner med skilt. Den ble imid­ler­tid fun­net. Skil­te­ne skul­le bru­kes på «Kos på Groos» og «Lyd over byen» som var fri­stilt fra Skral, men hvor man­ge av de sam­me fol­ke­ne ble brukt.

– Vi hå­per å få inn tips for å fin­ne bo­de­ne med skil­te­ne, sier Vass­botn.

Tren­ger fle­re fri­vil­li­ge

De fri­vil­li­ge har et stort an­svar både før og un­der Skral-fes­ti­va­len fra 10.–11. juli.

I slut­ten av sep­tem­ber var det et opp­slag i Adres­sa om at man treng­te fle­re.

– Vi har fått fle­re fri­vil­li­ge, men vi tren­ger fle­re. Det trengs syv per­soner som kan va­ere på back­sta­ge og fem per­soner som kan va­ere på vakt, sier Vass­botn.

Hvil­ke type opp­ga­ver de fri­vil­li­ge vil få kom­mer helt an på hva man blir satt til.

Bil­lett­salg

Når det gjel­der bil­lett­sal­get, kom det i slut­ten av mai frem at det var solgt 30-40 pro­sent fle­re bil­let­ter enn fjor­året.

- Hvor­dan er bil­lett­sal­get nå?

– Vi lig­ger godt an. Nå lig­ger vi på rundt 20-30 pro­sent bed­re enn fjor­året. Det var en stund vel­dig stor øk­ning, men nå har det sta­bi­li­sert seg noe, for­tel­ler Vass­botn. ➤

CAMPSKILT: Her er skil­tet til «Camp Bøl­le­hatt».

MYS­TISK: Hvem som har tatt Skral-skil­te­ne vet fore­lø­pig in­gen. Det vil med­føre mye eks­tra­ar­beid om man skul­le lage nye.

SKILT: Kos på Groos-bok­sta­ve­ne er en del av pro­fi­len til Skral.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.