Sol, som­mer og over­grep

«Som­mer­fe­rien er høy­tid for vold og over­grep, og skal vi fore­byg­ge det von­de, så må vi alle ta an­svar», skri­ver pe­da­gog Ha­rald Dean.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - Ha­rald Dean Pe­da­gog i Sti­ne So­fies Stif­tel­se

Le­ser­nes me­ning: Hei, du som er en vok­sen­per­son i ett el­ler fle­re barns liv! Viss­te du at mel­lom 30 og 50 pro­sent av alle sek­su­el­le over­grep mot barn og unge ut­fø­res av and­re barn og unge?

Viss­te du at fler­tal­let av de unge som har kren­ket and­re sek­su­elt er mel­lom 15 og 19 år? Og viss­te du at en stor an­del av dis­se over­gre­pe­ne er søske­n­o­ver­grep? Det be­tyr det du tror: For ek­sem­pel at store­bror for­gri­per seg på lille­søs­ter. Det er kan­skje vans­ke­lig å for­stå, men det er like fullt den von­de vir­ke­lig­he­ten.

Der­for sier jeg: Hei, du som er en fore­satt, fot­ball­tre­ner, ung­doms­le­der el­ler fos­ter­pap­pa. Du som er en trygg vok­sen. Som­mer­fe­rien er høy­tid for vold og over­grep, og skal vi fore­byg­ge det von­de, så må vi alle ta an­svar. Inni­mel­lom gril­lin­gen, ba­din­gen og soft­ise­ne, snakk med de unge, for ek­sem­pel på den lan­ge og kje­de­li­ge bil­tu­ren, el­ler ved an­komst til nat­tens leir­sted. Snakk med dem om egne og and­res gren­ser, om hvem som ei­er krop­pen, og om hvor de kan mel­de fra om de opp­le­ver noe de ikke skal opp­le­ve. Snakk med dem om at Alarmte­le­fo­nen 116 111 er døgn­åpen, gra­tis å rin­ge, og en god hjelp om det ulov­li­ge og von­de skjer. Snakk med dem!

På den må­ten kan du bi­dra til at barn får en god som­mer­fe­rie, fri for det barn ikke skal opp­le­ve. Skal vi kun­ne fore­byg­ge sek­su­el­le over­grep mot barn, hjel­per det om alle bi­drar litt, også om som­mer­en.

God som­mer!

INN­LEGG: Ha­rald Dean er pe­da­gog i Sti­ne So­fies Stif­tel­se. Han skri­ver om sek­su­el­le over­grep i det­te inn­leg­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.