Trond Es­pen Seim le­ser dik­tet

Ter­je Vi­gen på Kvaløya er for man­ge høyde­punk­tet un­der Ib­sen- og Ham­suns­da­ge­ne. I år skal Trond Es­pen Seim lese dik­tet.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - IB­SEN OG HAM­SUN Janicke Yttervik janicke@gat.no

– Utro­lig gøy en­de­lig å pre­sen­te­re årets fan­tas­tis­ke pro­gram, skri­ver fes­ti­va­len i en presse­mel­ding. Ib­sen- og Ham­sun­da­ge­ne er en lit­te­ra­tur­fes­ti­val som ar­ran­ge­res hvert år. Årets fes­ti­val blir 1.-4. au­gust. Ord­fø­rer Kje­til Glims­dal og di­rek­tø­ren ved Ar­ki­vet, Au­dun Myh­re, åp­ner fes­ti­va­len ons­dag 1. au­gust.

Der­et­ter blir det poe­si og mu­sikk, kunst­ut­stil­ling og tea­ter­in­stal­la­sjon. Det blir også ur­pre­miere på Ham­sun­mono­log.

– Selve åp­nin­gen er gra­tis. Vi sel­ger der­for ikke dags­pass til åp­nings­da­gen ons­dag 1. au­gust. For å få bil­lett til de to fore­stil­lin­ge­ne som er satt opp, kre­ves det fes­ti­val­pass. Even­tu­elt le­di­ge plas­ser sel­ges på ste­det, står det i presse­mel­din­gen. Tors­dag 2. au­gust blir det også kunst­ut­stil­ling, tea­ter­in­stal­la­sjon, Ham­sun­mono­log og poe­si og mu­sikk. Det blir es­say av og med Mir­jam Kris­ten­sen. Fil­men «Sult» av Hen­ning Carl­sen, ba­sert på Knut Ham­suns ro­man, vi­ses. Det blir skrive­kurs, og tu­ren «På gjen­grod­de sti­er» over Møl­ler­heia, en guidet tur i Ham­suns fot­spor, med lyd­bok .

Fre­dag blir det slamwork­shop, guidet tur, lit­te­ra­er by­vand­ring. Slam­poesi med ung­dom, Pro­sjekt Ham­sun­tea­ter, og fore­stil­ling med ver­dens­mes­ter i slam­poesi. Lør­dag 4. au­gust er det Kvaløya, hvor Marthe Wang har fri­lufts­kon­sert før Trond Es­pen Seim le­ser opp dik­tet om Ter­je Vi­gen.

Trans­port til Kvaløya er in­klu­dert i pri­sen.

FOTO: PANORAMA AGENCY

SKAL LESE: Trond Es­pen Seim.

STOR OPP­LE­VEL­SE: Det er man­ge som øns­ker å få med seg opp­le­sin­gen på Kvaløya.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.