– Kja­er­lig­het i h

Årets sto­re fore­stil­ling i Fja­ere­heia, St. Valentin, naermer seg sak­te, men sik­kert. I ku­lis­se­ne job­bes det iher­dig, blant an­net med å få alle ko­sty­me­ne på plass.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR -

Sist helg var re­pre­sen­tan­ter fra Kil­den, fri­vil­li­ge og ko­styme­an­svar­li­ge fra Kas­tel­let kul­tur­sen­ter, ko­styme­de­sig­ner og tekstil­de­sig­ner fra År­hus sam­let på Eide sko­le for å gjø­re sis­te hånd på ver­ket på ko­sty­me­ne til årets sto­re opp­set­ning i Fja­ere­heia, St. Valentin.

– Det har va­ert liv og røre her den­ne hel­ga, og nå naermer vi oss å ha alle ko­sty­me­ne fer­dig. De som har job­bet med det­te her har gjort en for­mi­da­bel jobb, sier Søl­vi Klei­va Ug­land, som er pro­du­sent i årets opp­set­ning.

I sep­tem­ber i fjor star­tet ar­bei­det med ko­sty­me­ne opp. El­se E. Lund, som er en av Nor­dens dyk­tigs­te ko­styme­de­sig­ne­re, teg­net alle ko­sty­me­ne. Etter det­te star­tet pro­ses­sen med å fin­ne rolle­inne­ha­ver­ne, det ble tre da­ger der stoffinn­kjøp sto i fo­kus, før folk fra Kil­den klippet klart ko­sty­me­ne, pak­ket dem i fer­di­ge pak­ker, og ga dem vi­de­re til Kas­tel­let. Etter det­te har det blitt ar­ran­gert fle­re ko­sty­me-work­shops på Eide sko­le, der fle­re hel­ger har gått med til sy­ing. 14 fri­vil­li­ge har lagt ned time etter time med ar­beid for å få det hele i stand.

Trover­di­ge

Da gjen­gen var sam­let på Eide sko­le for­ri­ge helg, var også Tekstil-de­sig­ner Li­se Bø­nes fra År­hus på plass. Hun le­det mye av det av­slut­ten­de ar­beid, der tek­nik­ken pa­ti­ne­ring sto i fo­kus.

– Når man får klaer­ne fra sys­tu­en er de helt plat­te, og for at de skal fun­ge­re op­ti­malt i en fore­stil­ling tren­ger man å gjø­re noe med dem. Her har vi brukt mye pa­ti­ne­ring, der vi la­ger klaer­ne og sko­ene mer skit­ne enn de egent­lig er. Det må man gjø­re for at man skal tro på his­to­ri­en. Man skal fak­tisk se på tøy­et til en sol­dat at han fak­tisk har va­ert ute i kri­gen. I til­legg er det vik­tig at hvert en­kelt ko­sty­me er unikt, for alle er for­skjel­li­ge, og alle har sin his­to­rie å for­tel­le, sier dans­ke Li­se Bø­nes.

Hun for­tel­ler at hun og El­se Lund, som alt­så har hatt ho­ved­an­sva­ret for hvor­dan ko­sty­me­ne skul­le se ut, har hatt et godt sam­ar­beid.

– El­se og jeg har ald­ri job­bet sam­men før, men det vis­te seg nok­så fort at vi ten­ker vel­dig likt, og vi snak­ker sam­me språk, sier hun.

HYG­GE­LIG: Det har va­ert noen trav­le og in­ten­se ar­beids­hel­ger, men nå er det mes­te av ko­sty­mer fer­dig­stilt. Til tross for en Se­ver­in­sen fra Kil­den, Ben­te Wie Lud­vig­sen, Mag­da Stalle­mo Bak­ke fra Kil­den, Kla­ra Tveito, Li­se Bø­nes (tekstil­de­sig­ner fri­la Lange­land, Maud An­nett Bull, Lin­da Vi­ken Ei­ken, Gro Jareid, Ka­ri- Ann Jør­gen­sen, Ka­ri Røy­seth, Arash Poya, Emma Lange­lan det sis­te året for å sy ko­sty­mer.

SYDAMER: Man blir min­net på den nors­ke se­ri­en og fil­men Fred­rik­sons Fab­rikk når man ser da­me­ne i ak­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.