ST. VALENTIN

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - ➤ ➤

Spil­les i Fja­ere­heia i pe­rio­den 27. juli til 4. au­gust

St. Valentin er en pro­duk­sjon av Kas­tel­let kul­tur­sen­ter, i sam­ar­beid med Kil­den tea­ter og kon­sert­hus

➤ Ma­nus er skre­vet av Odd Gr­jot­heim, Bentein Baard­son har regi. Pe­ter Hall­torp og Ar­ve Konne­stad har det mu­si­kals­ke an­sva­ret. Ryall Bur­den er sce­no­graf, El­se Eli­sa­beth Lund har ko­styme­de­sig­net, Christina Mark­hus er ko­reo­graf, Lys­de­sign er Mar­tin Myr­volds opp­ga­ve, Lyd­de­sign er det Ru­ne Sunds­by som har an­sva­ret for. Ma­ri­an­ne Log la­ger mas­ker. Søl­vi Klei­va Ug­land er pro­du­sent og ko­or­di­na­tor for kunst­ne­risk team.

➤ Med­vir­ken­de: Øy­vind Boye, Ma­ri Ler­berg Fos­sum, Las­se Ver­me­li, Ti­na Konne­stad, Tor Mag­ne Braa­then og Tho­mas Myh­ren Pet­ter­sen. To­talt 85 med­vir­ken­de på sce­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.