Jak­ter EM-plass i hel­ga

Kick­bok­ser Made­len Søfte­land ble spurt av lands­la­get om å stil­le i K1 i hel­gens ver­dens­cup i Ri­mi­ni. Made­len har tak­ket ja, og jak­ter nå en EM-plass.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

Made­len Søfte­land har de sis­te åre­ne kun sat­set som pro­fe­sjo­nell K1-ut­øver. I hel­gen blir det ama­tør­kamp igjen, når hun skal prø­ve å kva­li­fi­se­re seg til årets europa­mes­ter­skap i K1.

– Det er lands­la­get som øns­ker å ha med en norsk ut­øver i K1 i EM, så de spur­te meg for en stund si­den om jeg kun­ne ten­ke meg å prø­ve å kva­li­fi­se­re meg, ved å gå et par ver­dens­cup­run­der. Jeg var ska­det da det var ver­dens­cup­run­de for en stund si­den, men er klar igjen nå, og skal i hel­gen vise meg fram i Ri­mi­ni i Ita­lia, for­tel­ler Made­len Søfte­land.

Fø­ler pres­set

Det er få K1-ut­øve­re i lan­det vårt, og Nor­ge har ikke noe rent K1-lands­lag. Norges Kick­bokser­for­bund har der­for ikke hatt noe til­bud til Made­len Søfte­land tid­li­ge­re, ver­ken sports­lig el­ler øko­no­misk. Grim­stad-jen­ta har der­for valgt å sat­se som pro­fe­sjo­nell de sis­te åre­ne, slik at hun får et so­lid trener­ap­pa­rat rundt seg, og en god tre­nings­hver­dag. Som kjent bor hun nå i Tries­te i Ita­lia.

– Det er ikke slik at jeg kun vil gå ama­tør­kam­per nå, og sat­se på mes­ter­skap og slik, det er helt uak­tu­elt si­den det som kjent ikke er noe lands­lag for meg. Men det er hel­dig­vis åpent for å gjø­re beg­ge de­ler, så når lands­la­get nå tar kon­takt, syns jeg det var en fin an­led­ning til å vise meg fram. Tre­ne­ren min i Tries­te syns også det var helt greit. Vi er eni­ge om at det er bra for meg å få mye kam­per, selv om det er ama­tør­kam­per og ikke proff­kam­per, sier hun.

K1-mil­jø­et i Nor­ge er som sagt ikke så stort, og folk har fått med seg at Made­len Søfte­land har flyt­tet til Ita­lia for å va­ere proff­ut­øver. Hun fø­ler der­for ett visst press på å pres­te­re godt i hel­ga.

– Jeg var på en sam­ling med lands­la­get for to uker si­den, og der var også frans­ke Laëti­tia Mad­je­ne in­vi­tert, som er en sva­ert meri­tert ut­øver. Jeg fikk spar­ret med hen­ne, og fikk vist meg godt fram. El­lers vet jo lands­la­get hvem jeg har gått kam­per mot før, og de vet hvor mye tre­ning jeg leg­ger ned i det­te, så de vet at jeg er god nok for å kun­ne va­ere med i et EM, sier hun.

Blir det EM til høs­ten, vil hun set­te av lit tid til å lade opp til mes­ter­ska­pet som er i ok­to­ber. Skul­le hun også bli blant de fire bes­te der, vil det åpne seg en mu­lig­het til å va­ere med i World Ga­mes, som er det størs­te in­nen­for den­ne idret­ten.

Di­rek­te fi­na­le

Det er noen må­ne­der si­den Made­len var i rin­gen sist.

Hun had­de tre kam­per på rap­pen i må­neds­skif­te mars­april. I en av kam­pe­ne på­dro hun seg en ska­de i leg­gen. Det sat­te hen­ne ute av spill en stund, og hun har der­for valgt å kun tre­ne seg opp igjen, la leg­gen le­ges, og har trent godt for det som mø­ter hen­ne til hel­gen. Nå ven­ter en fransk ut­øver som hun vet sva­ert lite om.

– Det blir di­rek­te fi­na­le den­ne gan­gen mot en ut­øver som jeg egent­lig ikke vet noe som helst om, så jeg vet ikke hva som ven­ter meg. Det jeg har for­be­redt meg på at det er litt ulikt å gå ama­tør­kam­per i K1 mot det å gå K1-kam­per pro­fe­sjo­nelt, selv om ni­vå­et i ama­tør er vel­dig høyt det også. Blant an­net skal jeg ha mer ut­styr nå, og po­eng­giv­nin­gen blir an­ner­le­des, sier hun.

Kam­pe­ne blir kor­te­re, og Made­len er der­for klar på hva hun må gjø­re i kamp.

– Jeg må va­ere vå­ken fra start av og bare gi gass, sier hun.

At det blir di­rek­te fi­na­le er nok­så spe­si­elt i en ver­dens­cup. Sist run­de var det ni i klas­sen til Made­len, men nå er de alt­så bare to. År­sa­ken er at det for noen år si­den var mye tull med dom­mer­ne i Ita­lia. Ar­ran­gø­ren klar­te ikke å skaf­fe in­ter­na­sjo­na­le dom­me­re, og de end­te opp med å kun ha ita­li­ens­ke dom­me­re, som sør­get for over­ras­ken­de man­ge ita­li­ens­ke seiere.

– Det er man­ge som har boi­kot­tet ver­dens­cup­run­den i Ita­lia etter at det skjed­de, sier Søfte­land.

Har tro­en

Det har ikke gått helt vei­en for Grim­stad-jen­ta i kam­pe­ne hun har gått til nå i proff­sam­men­heng, og det har blitt en del tap. Made­len kjen­ner selv litt på det at folk kan­skje har mis­tet tro­en på det hun dri­ver med. Selv har hun stor tro på at hun kan bli en av de al­ler bes­te.

– Jeg har valgt å gå K1-kam­per med god mot­stand, og selv om jeg har tapt en del kam­per har jeg ikke øde­lagt kar­rie­ren min av den grunn. Jeg har be­visst valgt god mot­stand, og gått mot de bes­te i ver­den, og jeg har gått jevne kam­per mot dem. Når jeg en dag plut­se­lig vin­ner en slik kamp åp­ner det seg opp mu­lig­he­ter til tit­tel­kam­per, sier hun.

– Jeg opp­le­ver selv at jeg har vel­dig god pro­gre­sjon i det jeg dri­ver med, så jeg har ab­so­lutt ikke mis­tet tro­en på meg selv, selv om kan­skje and­re har det, sier hun.

Det er for øv­rig fle­re fra Grim­stad kick­bok­ser­klubb som skal til hel­gens ver­dens­cup­stev­ne i Ri­mi­ni. Yvon­ne Mur­ray del­tar i se­nior­klas­sen, Pe­der Wil­berg og Made­len Søfte­lands ku­si­ne Re­gi­ne Lange­foss Krü­ger skal va­ere med i junior­klas­sen, og Adri­an Lau­rit­zen And­re­sen skal va­ere med i ung­doms­klas­sen.

– Vi gleder oss vel­dig, det blir en vel­dig fin av­slut­ning på se­son­gen for oss, og så hå­per vi jo at Yvon­ne skal gjø­re det så bra at hun sik­rer seg en mes­ter­skaps-plass, for­tel­ler tre­ner for Grim­stads kick­bok­se­re, Aun And­re­sen. Han får med seg Ma­nu­el Nordio som tre­ner til Ita­lia. ➤

SAM­LER OVER­SKUDD: Made­len Søfte­land har va­ert hjem­me i Grim­stad og Nor­ge den sis­te ti­den, og har klart å sam­le litt over­skudd til en spen­nen­de ver­dens­cup­run­de i Ri­mi­ni i hel­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.