Del­te ut pen­ger til kul­tur­min­ner

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - HAR KULTURMINNEFONDET

igjen hatt sin år­li­ge ut­de­ling av pen­ger til støt­te og be­va­ring av kul­tur­min­ner i AustAg­der. I alt 36 pro­sjek­ter har fått nes­ten 5,6 mil­lio­ner kro­ner i til­skudd til sam­men. Det kom inn 61 søk­na­der fra Aust-Ag­der den­ne gang som til sam­men søk­te om 11,7 mil­lio­ner kro­ner.

Av de 36 pro­sjek­te­ne som fikk støt­te, var tre av dem fra Grim­stad. Det var Nils Olav Danne­vig som fikk 65.000 kro­ner til be­va­ring av Hom­bor­øya gård, Sil­je Lun­den Gote­hus som fikk 145.000 kro­ner til be­va­ring av ho­ved­byg­nin­gen på Birke­dal og As­bjørg Hauge­bo Helle­land som fikk 111.000 kro­ner til be­va­ring av et vå­nings­hus fra 1780.

I til­legg til den­ne sa­ken had­de po­li­ti­ker­ne også oppe sa­ken om ny la­erernorm i grunn­sko­len. Også her ba po­li­ti­ker­ne om mer tid:

«Kom­mune­sty­ret tar sa­ken om ny la­erernorm til ori­en­te­ring og ber råd­man­nen om å leg­ge fram ny sak når det fore­lig­ger mer in­for­ma­sjon om over­gangs­be­stem­mel­ser og fi­nan­sie­ring.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.