Blir miljø­fyr­tårn

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - XO BILPLEIE

➤ AS (Big­foot Car De­tai­ling Cent­re Grim­stad) har gjen­nom leng­re tid gjort en miljøinn­sats, og blir nå be­løn­net med ut­nev­nel­sen av å bli Miljø­fyr­tårn­ser­ti­fi­sert. Iføl­ge en presse­mel­ding har de gjort en lang rek­ke til­tak, blant an­net om­fat­ten­de kilde­sor­te­ring, fle­re til­tak for mi­ni­me­re av­falls­meng­den og de prø­ver å hol­de bru­ken av for­skjel­li­ge kjemi­pro­duk­ter så la­ve som mu­lig. I til­legg har de re­du­sert energi­for­bru­ket og re­du­sert pa­pir­for­bru­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.