Gs­skip i Strand­fjor­den

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

mel­lom dem over fjor­den. Det som er spen­nen­de, er at det er Strand­fjor­den.

Tok kon­takt

Åsen har reist til Stock­holm der han fikk kon­takt med folk fra Va­sa­mu­se­et.

– Jeg fikk en vel­dig god dia­log med en ma­ri­nar­keo­log som hol­der på å lede ut­gra­vin­gen på Skepps­hol­men i Stock­holm. Han var kjempe­po­si­tiv til å inn­le­de et forsk­nings­sam­ar­beid mel­lom Nor­ge og Sve­ri­ge, for­tel­ler han, og leg­ger til at svens­ke­ne er kom­met så langt at de har un­der­søkt grun­nen etter at de fant og he­vet Va­sa­ski­pet på 60-tal­let.

– De er blitt noen av de bes­te i ver­den til å kart­leg­ge be­ho­ve­ne og hva som måt­te til for å byg­ge så store or­logs­skip.

Sam­ar­bei­det kom­mer til å for­set­te frem­over, og det er også snakk om å trek­ke inn dans­ke fors­ke­re fra høs­ten av. Må­let er å fin­ne ut hva som var fel­les for de nor­dis­ke lan­de­ne når det gjel­der verft på 1500- og 1600-tal­let.

En mal

Åsen me­ner det­te blir vik­tig rent his­to­risk.

– Vi har nok va­ert litt for sleiv­hend­te. Det må fin­nes et visst grunn­lag som må sam­stem­me for at vi kan hev­de noe, sier han og fort­set­ter:

– En feil som ofte skjer, er hvis en histo­ri­ker for len­ge si­den hev­der at et sted ble brukt til skips­pro­duk­sjon, og det­te så adop­te­res av nes­te histo­ri­ker som igjen vi­dere­fø­rer den så det til slutt står som en sann­het.

Iføl­ge Åsen la­ger de nå en mal som i frem­ti­den vil kun­ne bru­kes i un­der­vis­ning og forsk­ning for å fin­ne ut sann­syn­lig­he­ten for at et sted har va­ert brukt til den type skips­pro­duk­sjon.

For ti­den har de så vidt be­gynt å pus­le med ut­gra­ving av fi­re lokalitete­r i Strand­fjor­den. – Vi tar det vi fin­ner i jor­da med til Stock­holm. Der har de noen av ver­dens bes­te på da­te­ring og ty­po­lo­gi, og vi kan få be­kref­tet rik­tig­he­ten av det vi tror fra Strand­fjor­den. De­ret­ter pe­ker vi fra norsk og svensk side på hva som er likt, sier Åsen om frem­gan­gen.

Fore­lø­pig gjør de ikke mer med den­ne i til­fel­le den er enda eld­re.

MØYSOMMELI­G AR­BEID: Det­te er en mo­dell Geir Åsen har la­get over hvor­dan det kan ha sett ut i 1560-70-åre­ne i Strand­fjor­den. Den er ba­sert på stikk­prø­ver etter res­ter i bak­ken i form av grunn­mu­rer, bolverk etc.

ÅR 1544-188: Mur­stein er en­kelt å da­te­re for­di det fin­nes ta­bel­ler ut­ar­bei­det for da­te­rings­for­må­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.