Grimstad Adressetidende

Gsskip i Strandfjor­den

-

mellom dem over fjorden. Det som er spennende, er at det er Strandfjor­den.

Tok kontakt

Åsen har reist til Stockholm der han fikk kontakt med folk fra Vasamuseet.

– Jeg fikk en veldig god dialog med en marinarkeo­log som holder på å lede utgravinge­n på Skeppsholm­en i Stockholm. Han var kjempeposi­tiv til å innlede et forsknings­samarbeid mellom Norge og Sverige, forteller han, og legger til at svenskene er kommet så langt at de har undersøkt grunnen etter at de fant og hevet Vasaskipet på 60-tallet.

– De er blitt noen av de beste i verden til å kartlegge behovene og hva som måtte til for å bygge så store orlogsskip.

Samarbeide­t kommer til å forsette fremover, og det er også snakk om å trekke inn danske forskere fra høsten av. Målet er å finne ut hva som var felles for de nordiske landene når det gjelder verft på 1500- og 1600-tallet.

En mal

Åsen mener dette blir viktig rent historisk.

– Vi har nok vaert litt for sleivhendt­e. Det må finnes et visst grunnlag som må samstemme for at vi kan hevde noe, sier han og fortsetter:

– En feil som ofte skjer, er hvis en historiker for lenge siden hevder at et sted ble brukt til skipsprodu­ksjon, og dette så adopteres av neste historiker som igjen videreføre­r den så det til slutt står som en sannhet.

Ifølge Åsen lager de nå en mal som i fremtiden vil kunne brukes i undervisni­ng og forskning for å finne ut sannsynlig­heten for at et sted har vaert brukt til den type skipsprodu­ksjon.

For tiden har de så vidt begynt å pusle med utgraving av fire lokalitete­r i Strandfjor­den. – Vi tar det vi finner i jorda med til Stockholm. Der har de noen av verdens beste på datering og typologi, og vi kan få bekreftet riktighete­n av det vi tror fra Strandfjor­den. Deretter peker vi fra norsk og svensk side på hva som er likt, sier Åsen om fremgangen.

 ??  ?? Foreløpig gjør de ikke mer med denne i tilfelle den er enda eldre.
Foreløpig gjør de ikke mer med denne i tilfelle den er enda eldre.
 ??  ?? MØYSOMMELI­G ARBEID: Dette er en modell Geir Åsen har laget over hvordan det kan ha sett ut i 1560-70-årene i Strandfjor­den. Den er basert på stikkprøve­r etter rester i bakken i form av grunnmurer, bolverk etc.
MØYSOMMELI­G ARBEID: Dette er en modell Geir Åsen har laget over hvordan det kan ha sett ut i 1560-70-årene i Strandfjor­den. Den er basert på stikkprøve­r etter rester i bakken i form av grunnmurer, bolverk etc.
 ??  ?? ÅR 1544-188: Murstein er enkelt å datere fordi det finnes tabeller utarbeidet for dateringsf­ormålet.
ÅR 1544-188: Murstein er enkelt å datere fordi det finnes tabeller utarbeidet for dateringsf­ormålet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway