Hå­per po­li­ti­ker­ne red­der sko­len

Fja­ere ung­doms­sko­le kan bli lagt ned for å spa­re pen­ger. For­sla­get tok de an­sat­te ved sko­len på sen­ga den­ne uken, få da­ger før den sto­re ju­bi­le­ums­fes­ten.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - SKO­LE ➤ Mar­tin Haugen mar­tin.haugen@gat.no

Råd­man­nen me­ner Fja­ere ung­doms­sko­le bør legges ned. An­sat­te ved sko­len me­ner ikke det vil va­ere god øko­no­mi, og at det også vil gå ut over ung­dom­me­ne.

Da råd­man­nen tors­dag la frem for­slag til bud­sjett for 2019, kom det frem at Fja­ere ung­doms­sko­le fore­slås nedlagt. De an­sat­te på sko­len ble først in­for­mert om det­te man­dag, alt­så få da­ger før sko­len skul­le fei­re sitt sto­re 50-års­ju­bi­le­um tors­dag kveld.

– Det kom som lyn fra klar him­mel, sier verne­om­bud ved sko­len Mor­ten Tor­ger­sen.

– Vi trod­de vi skul­le få gave, og så fikk vi det­te, sier Ma­ri­ta Baug­s­tø.

Hun er den la­ere­ren med lengst farts­tid på sko­len, og lo­ver nå sammen med Tor­ger­sen og til­lits­valgt Jens Olav Ryd­nin­gen at sko­len vil kjem­pe mot ned­leg­gel­se.

– Det man gjør er å ned­leg­ge en vel­dre­vet sko­le, sier Baug­s­tø, som me­ner råd­man­nens for­slag byg­ger på gale pre­mis­ser.

Der­for hå­per hun, Tor­ger­sen og Ryd­nin­gen at kom­mune­styre­po­li­ti­ker­ne nå vil høre på dem før de tar stil­ling til for­sla­get om å leg­ge ned sko­len.

– Vi for­ven­ter at po­li­ti­ker­ne våre er his­to­rie­ba­ere­re i stør­re grad enn ad­mi­ni­stra­sjo­nen i den­ne sa­ken, sier Baug­s­tø.

Fryk­ter kon­se­kven­se­ne

De tre trek­ker frem hvor vik­tig sko­len er for ung­doms­mil­jø­et, og fryk­ter føl­ge­ne av å leg­ge sko­len ned.

– Kon­se­kven­sen vil va­ere å flyt­te ung­dom­me­ne til and­re sko­ler, og det vil va­ere uhel­dig å split­te opp mil­jø­et her. Man også mis­te dyk­ti­ge an­sat­te på den­ne må­ten, me­ner Ryd­nin­gen.

Tor­ger­sen vi­ser til at sko­len har va­ert gjen­nom man­ge om­stil­lin­ger i åre­nes løp, og at det­te ta­erer på.

– Vi bru­ker tid på å kom­me til­ba­ke hver gang, men så kom­mer det nye skudd for bau­gen, med det ul­ti­mate i dag, sier han.

Tvi­ler på be­spa­rel­sen

Ved å leg­ge ned sko­len an­slår man å spa­re mel­lom 1,5 og 2 millioner kro­ner.

– Vi er vel­dig usi­ke­re på om man har reg­net på kost­na­de­ne ved å flyt­te ele­ver, sier Baug­s­tø, som også pe­ker på sko­lens inn­sats med til­pas­set un­der­vis­ning.

– Vi vet vi fan­ger opp ele­ver i ri­siko­so­nen. Det vil bli en stør­re be­spa­rel­se se­ne­re, sier Baug­s­tø.

Selv om man kan­skje kut­ter kost­na­der her og nå, tror hun alt­så det tvert imot blir dy­re­re på leng­re sikt, der­som sko­len legges ned.

– Vi tror det blir som å tis­se i buk­sa: det var­mer en stund, men så blir det kaldt. Å leg­ge ned er en kort­sik­tig løs­ning som vil kos­te en vel­dre­vet sko­le, sier hun.

VIL KJEM­PE: (F.v.) verne­om­bud Mor­ten Tor­ger­sen, til­lits­valgt Jens Olav Ryd­nin­gen og la­erer Ma­ri­ta Baug­s­tø på Fja­ere ung­doms­sko­le vil kjem­pe mot ned­leg­gel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.