Fik­ser opp ute­doen

Ele­ve­ne på bygg­tek­nikk på Dahls­ke job­ber stort sett med ny­bygg. Når ut­huset på gam­le Vågs­holt sko­le fra 1850-tal­let skal rus­tes opp, da set­tes ele­ve­ne på nye prøver.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Anna Torp Kvas­jord anna@gat.no

Ute­doen på Vågs­holt sko­le blir res­tau­rert tak­ket va­ere gave fra Spare­ban­ken Sør.

– Her kan ele­ve­ne bare glem­me alt de har la­ert om mo­dul­byg­ging som de er vant til. Her trengs det langt mer ma­te­rial­kunn­skap, og gam­mel tøm­rer­kunn­skap for å gjø­re en god jobb. Det er skeivt her, og ele­ve­ne må job­be på en litt an­nen måte enn de er vant til, for­tel­ler fag­la­erer på VG2 bygg­tek­nikk på Dahls­ke, Ør­jan Ve­dal.

Sam­men med to ele­ver, bru­ker han ons­da­ge­ne på å res­tau­re­re ut­huset på gam­le Vågs­holt sko­le. Ut­huset inne­hol­der et li­te ved­la­ger og en ute­do.

– Vi ble spurt av Hans Pet­ter Gil­je om vi kun­ne ta på oss den­ne job­ben, og det pas­set i grun­nen vel­dig greit. Det er moro for ele­ve­ne å få litt an­ner­le­des job­ber å bry­ne seg på, sier han.

Be­hol­de det gam­le

Vågs­holt sko­le ble i sin tid opp­ført tak­ket va­ere de sto­re går­de­ne i skole­kret­sen. I dag har Vågs­holt sko­le et eget sty­re, som blant an­net ar­ran­ge­rer dug­na­der, som­mer­ba­sar og en po­pu­la­er grøt­fest rett før jul for gren­das be­folk­ning. Sko­len ble res­tau­rert for cir­ka ti år si­den, men nå var det ut­huset som treng­tes å gjø­res noe med.

– Det enk­les­te had­de nok va­ert å re­vet ut­huset, og byg­get opp et nytt, men vi syns det er vik­tig å be­va­re his­to­ri­en her, og vil­le der­for res­tau­re­re det­te byg­get. De har res­tau­rert noe av reis­ver­ket her, men al­ler mest er det kled­nin­gen som måt­te byt­tes ut, for­tel­ler Hans Pet­ter Gil­je, som sit­ter i sty­ret til den gam­le sko­len.

Fikk gave

De søk­te om mid­ler fra Spare­ban­ken Sør sitt gave­fond til å gjen­nom­føre det hele, og de fikk 25.000 kro­ner til ar­bei­det.

– Kas­se­re­ren vår kom på ide­en om at vi kun­ne spør­re ele­ve­ne på Dahls­ke om de vil­le gjø­re den­ne job­ben for oss. Jeg kjen­ner la­ere­ren der Ør­jan godt fra før også, så da spur­te vi dem. De var ikke vans­ke­li­ge å be. For de­res del er jo det­te litt ut­ford­ren­de, si­den det hand­ler om restaurering av et gam­melt bygg. Det er noe de ikke gjør så ofte. Vi sa til dem at for oss var det vik­tig å gjø­re det­te på gam­le­må­ten, og at ma­te­ria­le­ne ble brukt slik de gjor­de det i gam­le da­ger. Nå res­tau­rer de byg­get vårt på gam­le må­ten, og de bru­ker kort­reist malm­furu fra Fro­land som ma­te­ria­le, sier Gil­je.

Han er strå­len­de for­nøyd med job­ben som er gjort så langt.

– Det ser vel­dig lo­ven­de ut, og vi er gla­de for å få gjort den­ne job­ben nå, sier han.

Selve ho­ved­byg­get på Vågs­holt sko­le ble pus­set opp for ti års tid si­den, og er pus­set opp slik at det ser ut som det gjor­de på midt­en av 1800-tal­let. Hvert år får skole­ele­ver i Grim­stad opp­le­ve en skole­dag for over 100 år si­den, når de gjes­ter sko­len.

– Det­te er en dag som gjør inn­trykk på bar­na, og som de hus­ker vel­dig godt. Jeg tror det er nyt­tig for dem å opp­le­ve hvor­dan ting var før, så den­ne sko­len er vik­tig, sier Hans Pet­ter Gil­je. ➤

BLIR BRA: For noen år si­den ble selve Vågs­holt sko­le (det hvi­te byg­get) rus­tet opp på dug­nad. Nå blir ut­huset fik­set tak­ket va­ere Spare­ban­ken Sør og Dahls­ke sko­le.

SO­LID AR­BEID: VG2-ele­ven Si­las Ram Li­an Thang får mye skryt av fag­la­erer Ør­jan Ve­dal. Her blir det gjort skik­ke­lig ar­beid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.