På ba­er­tur i par­ken

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

➤ Byhaven vil sik­kert bli til stor gle­de for by­ens be­folk­ning og til­rei­sen­de når par­ken står fer­dig. Men det blir ikke med det førs­te, og grun­nen er at kom­mu­nen har va­ert på ba­er­tur for de­ler av plan­leg­gin­gen og gjen­nom­fø­rin­gen av pro­sjek­tet.

➤ Un­der for­ri­ge kom­mune­styre­møte ret­tet Terje Stalle­land (Frp) skarp kri­tikk mot kost­nads­kon­trol­len i pro­sjek­tet. An­bu­det på par­ken var 25 mil­lio­ner kro­ner, men en rek­ke end­rings­mel­din­ger har gjort at mil­lio­ne­ne rul­ler. I bud­sjett­for­sla­get fra råd­man­nen for 2019 står By­ha­ven­pro­sjek­tet opp­gitt med 39 mil­lio­ner kro­ner. Stalle­land har gode po­en­ger.

➤ For noen uker si­den skrev Adres­sa om at kom­mu­nen had­de be­gynt å an­leg­ge ser­vice­byg­get i par­ken, selv om det ikke fore­lå gyl­dig ved­tak for­di na­bo­ene had­de kla­get på plas­se­rin­gen. Nå fore­lig­ger en klar av­gjø­rel­se fra Fyl­kes­man­nen, som vi­ser til at ved­ta­ket er i strid med areal­for­må­let i re­gu­le­rings­pla­nen og at det ikke er søkt om dis­pen­sa­sjon.

➤ Kom­mu­nen job­ber for å få pri­va­te bygg­her­rer til å etter­leve plan- og byg­nings­lo­ven. Da er det sa­er­lig vik­tig å gå foran med et godt ek­sem­pel selv. Kom­mu­nen må va­ere pre­sis og etter­ret­te­lig når det gjel­der til­tak i egen regi. Det skal ikke va­ere for­skjell på kong Salo­mo og Jør­gen hatte­ma­ker.

OM­STRIDT: Plas­se­rin­gen av ser­vice­byg­get er om­stridt. Fyl­kes­man­nen kri­ti­se­rer kom­mu­nen for saks­be­hand­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.