Skal mar­ke­re Krys­tall­nat­ten

Mo­ni­ca Csan­go vil for­tel­le om sin egen fa­mi­lies bak­grunn i for­bin­del­se med mar­ke­rin­gen av Krys­tall­nat­ten fre­dag.

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

9. no­vem­ber er det 80 år si­den hen­del­sen som mar­ker­te opp­trap­pin­gen av na­zis­te­nes jakt på jø­de­ne i Euro­pa.

Grim­stad kom­mu­ne øns­ker å mar­ke­re den­ne da­gen. Klok­ka 18.30 blir det fak­kel­tog fra Dy­viks plass. Ved Ruta blir det en kort ap­pell ved ord­fø­rer Kje­til Glims­dal. Der­et­ter går to­get vi­de­re til kul­tur­hu­set.

I Pan vil Mo­ni­ca Csan­go hol­de et fore­drag. Csan­go er en av om­trent 1.500 jø­der i Nor­ge.

I hen­nes barn­dom ble det jø­dis­ke knapt nevnt. Som vok­sen be­gyn­te hun å un­der­sø­ke sin egen fa­mi­lies bak­grunn, noe som har re­sul­tert i fil­men «Evig din» fra 2006 og bo­ken «For­ti­el­ser» fra 2017. «For­ti­el­ser» ble no­mi­nert til Sør­lan­dets lit­te­ra­tur­pris. I Pan vil hun for­tel­le om ar­bei­det med bo­ka og om hvor­dan det er å leve som jøde i da­gens Nor­ge. Er ha­tet mot jø­de­ne vi ser i dag an­ner­le­des enn det som fikk blomst­re fritt for åtti år si­den?

Ar­ran­ge­men­tet er gratis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.