Fullt bord på film­fro­kost

Grim­stad kino sat­te ny re­kord med over 1.000 be­sø­ken­de på kino­da­gen.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Pe­er@gat.no

Kul­tur­hus­le­der og kino­sjef Rolf Mey­er Tallak­sen me­ner kino­da­gen lør­dag inn­frid­de for­vent­nin­ge­ne både for kul­tur­hu­set og pub­li­kum.

Mor­gen­fug­ler

Tallak­sen fris­tet også med et nytt til­bud, nem­lig fro­kost før fil­men.

– Vi star­tet med film klok­ken åtte om mor­ge­nen og vis­te 24 fil­mer i lø­pet av lør­da­gen. Vi var spent på om det kom mor­gen­fug­ler til de førs­te vis­nin­ge­ne. Og det kom hele 34 per­soner. Man­ge av dis­se had­de fått med seg at vi had­de gratis fro­kost, og var vel­dig be­geist­ret for fro­kos­ten. Vi har nå la­ert oss et nytt ord; Fro­kost­film. Så det spørs om ikke det er noe vi må tes­te ut mer, sier Tallak­sen.

Bred meny

Han nev­ner at ord­fø­rer Kje­til Glims­dal med var til ste­de på fro­kos­ten og skul­le se fil­men «Hva vil folk si?». Den hand­ler om 16 år gam­le Nis­ha le­ver et dob­belt­liv. Hjem­me med fa­mi­li­en er hun en pa­kis­tansk dat­ter, mens ute med ven­ner er hun en van­lig norsk ung­doms­jen­te. Når fa­ren tar hen­ne på fers­ken med kja­eres­ten kol­li­de­rer hen­nes to ver­de­ner bru­talt. For å set­te et ek­sem­pel be­stem­mer for­eld­re­ne seg for å kid­nap­pe Nis­ha og plas­se­re hen­ne hos slekt­nin­ger i Pa­kis­tan.

– Vi­de­re gikk det slag i slag med fil­mer helt uti de små ti­mer med sva­ert godt be­søk to­talt.

Vi had­de en drøm om å set­te re­kord og klar­te hele 1.047 be­sø­ken­de den­ne lør­da­gen, kon­sta­te­rer Tallak­sen.

Måne­lyst i Flå­kly­pa og Kutop­pen var fil­me­ne som trakk flest pub­li­kum­me­re.

FRO­KOST FØR FILM: Den­ne gjen­gen tak­ket ja til fro­kost og stil­te før førs­te film­vis­ning på kino­da­gen lør­dag. Blant gjes­te­ne ser vi ord­fø­rer Kje­til Glims­dal.

KJEMPEFORDNØYD: Kino­sjef Rolf Mey­er Tallak­sen for­tel­ler om re­kord­be­søk på kino­da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.