Dømt for pro­mille­kjø­ring

Etter å ha inn­tatt mel­lom 10 og 15 øl og rus­brus, kjør­te 19-årin­gen fra Grim­stad mot Fro­land. Det end­te med et smell da han sov­net bak rat­tet på Mes­selv­ei­en rett før tog­over­gan­gen.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Red@gat.no

Det var natt til 12. mai i år at 19-årin­gen fra Grim­stad smalt på fv. 408 rett før Blak­stad jern­bane­over­gang, Det mel­der Fro­len­din­gen.

Spor på ste­det vis­te at bi­len først kjør­te ut på høy­re side, traff en strøm­boks, så over mot ven­st­re side og smalt inn i auto­ver­net.

Kan bli dyrt

Iføl­ge ska­de­rap­por­ten fra Sta­tens veg­ve­sens en­tre­pre­nør Mes­ta kos­tet det 44.156,44 kro­ner å ut­bed­re ska­den på to­talt åtte skin­ner og sju stol­per. Også strøm­ska­pet, ble to­tal­skadd i ulyk­ken.

Om Sta­tens veg­ve­sen etter hvert kom­mer til å sen­de reg­nin­gen vi­de­re til den nå dom­fel­te 19-årin­gen, el­ler hans for­sik­rings­sel­skap, er fore­lø­pig uklart. For i pa­pi­re­ne til SVV/ Mes­ta sto det i au­gust ukjent skade­vol­der.

Aust-Ag­der ting­rett ved ting­retts­dom­mer Leif Pet­ter Tran­num og hans med­dom­me­re, had­de der­imot ikke noen pro­ble­mer med å do­ku­men­te­re år­saks­sam­men­hen­gen. For etter at po­liti­ad­vo­kat Ingvild Aus­tenå Berg had­de lest opp til­ta­len, er­kjen­te ad­vo­kat Ole Joakim De­volds kli­ent det hele.

Va­ert på fest

– Un­der tu­ren, etter na­er­me­re ti kilo­me­ters kjø­ring, sov­net han på Mes­selv­ei­en, og bi­len kra­sjet. Han hus­ker at han kjen­te et smell, og at bi­len sto på høy­re side av vei­en. Da star­tet han bi­len igjen, og fikk kjørt den hjem. Han ble hen­tet av po­li­ti­et se­ne­re den­ne kvel­den, står det i retts­bo­ken om hen­del­sen i mai i år.

– Til­tal­te har for­klart at han drakk øl og rus­brus før kjøre­tu­ren. Han tror han drakk om­kring 10 til 15 øl og rus­brus sam­let. Ta­ket på bi­len var helt ned­slått, og den had­de ska­der «over­alt», både på høy­re og ven­st­re side. Han har in­gen inn­si­gel­ser til at bi­len krys­set mot­satt kjøre­bane før han igjen hav­net på høy­re side av vei­en, an­fø­rer Tran­num.

Til­tal­tes er­kjen­nel­se un­der­byg­ges av il­lust­ra­sjons­map­pe og ana­lyse­re­sul­tat fra blod­prø­ve. På bak­grunn av sist­nevn­te fin­nes be­vist at til­tal­tes al­ko­hol­på­virk­nings­grad var 1,1 pro­mil­le på prøve­ta­kings­tids­punk­tet, som var drøyt to ti­mer etter kjøre­tu­ren.

Må sone

Til­tal­te ble der­for dømt til 16 da­gers feng­sel samt inn­drag­ning av fø­rer­kort i to år og to må­ne­der. Han må av­leg­ge ny, full­sten­dig fø­rer­prø­ve som vil­kår for gjener­verv av føre­rett, etter­som han var i prøve­ti­den. En bot på 7.000 kro­ner til­kom­mer også 19-årin­gen, som i 2015 fikk en bot for brudd på vei­tra­fikk­lo­ven. Bi­len hans ble etter ulyk­ken i mai i år kon­dem­nert.

FOTO: STA­TENS VEG­VE­SEN

STRØDD: Ska­de­ne på auto­ver­net var sto­re, og bil­de­le­ne lå strødd etter smel­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.