Ble knust på borte­bane

Jerv åp­net klart best mot et tamt hjemme­lag, men så snud­de ull­sok­nin­ge­ne og bøt­tet inn sco­rin­ger.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­la@gat.no

Ull/Ki­sa–Jerv 4–1 (2–1)

Jerv åp­net klart best mot et tamt hjemme­lag, og Mat­hias Wich­manns sco­ring fra straffe­mer­ket re­flek­ter­te kamp­bil­det den førs­te halv­ti­men. Ull/Ki­sa­keeper Ha­ge­rup går feil vei, og Wich­mann klin­ker kula helt uti kro­ken i det and­re hjør­net. Ka­non­straf­fe av midt­bane­spil­le­ren, som send­te Jerv i le­del­sen.

To kjap­pe

To kjap­pe Ull/Ki­sa-sco­rin­ger snud­de både kam­pen og kamp­bil­det. I 32. mi­nutt ban­ket Ole Andreas Nes­set inn ut­lig­nin­gen etter et Ki­sa-an­grep. Eric Ki­to­la­no løf­ter en strø­ken kule ut mot Mats André Ka­land på høyre­kan­ten. Back­en leg­ger bal­len ut i fel­tet mot Lars Jør­gen Salve­sen på 15 me­ter, men sør­len­din­gen slei­ver vold­somt med skudd­for­sø­ket på di­rek­ten. Slei­ven blir imid­ler­tid en fan­tas­tisk pas­ning, som ser­ve­rer en umar­kert Nes­set på seks me­ter. Med bred­si­den set­ter an­gri­pe­ren inn ut­lig­nin­gen i gar­net bak keeper Øv­re­tveit.

Og i 35. mi­nutt er le­del­sen et fak­tum. Midt­stop­per Es­pen Gar­n­ås står plut­se­lig helt fri på bakre stol­pe, og Ull/Ki­sa har snudd kam­pen på to mi­nut­ter. Nor­mann Han­sen cur­ler inn et kor­ri­dor­fri­spark fra ven­st­re. Salve­sen stup­hea­der i ret­ning mål, men bal­len slår i en Jervs­pil­ler og tril­ler rett i bei­na midt­stop­per Gar­n­ås på hjør­net av fem­me­te­ren. For åpent mål har den tid­li­ge­re Kjels­ås-spil­le­ren null pro­ble­mer med å rul­le inn 2–1 for Ull/Ki­sa.

Nåde­løse

I 70. mi­nutt er Ull/Ki­sa nåde­løse når de straf­fer Jerv for et ball­tap på egen halv­del. Ver­te­ne står høyt og tvin­ger Wem­bang­omo til å male seg opp i et hjør­ne. Nor­mann Han­sen snap­per bal­len og fin­ner Ki­to­la­no, som tak­ker for til­li­ten ved å spil­le Nes­set fri in­ne i 16-me­te­ren. Hed­mar­kin­gen set­ter inn se­son­gens tien­de se­rie­mål med en av­slut­ning i lang­hjør­net fra kan­ten av fem­me­te­ren.

Minut­tet etter sco­rer Lars Jør­gen Salve­sen. Jerv sen­der man­ge spil­le­re i an­grep rett etter 3-1-må­let, men Ull/Ki­sa vin­ner bal­len og tar gjes­te­ne i uba­lan­se. Ki­to­la­no løf­ter blik­ket og spil­ler igjen­nom Salve­sen med en pas­ning. An­gri­pe­ren tril­ler bal­len un­der Jerv-keeper Øv­re­tveit.

Ikke tapt

Der­med er ull­sok­nin­ge­ne oppe på 5. plass før sis­te run­de.

Ull/Ki­sa har ald­ri tapt hjem­me mot Jerv i 1. di­vi­sjon (si­den 1991). Og hel­ler ikke den­ne gang klar­te Jerv å end­re på det.

TAP: Jerv star­tet godt mot Ull/ki­sa, men hjemme­la­get kom sterkt til­ba­ke. Bil­det er fra opp­gjø­ret mel­lom de to på Le­ver­myr i vår, da stil­lin­gen ble 1-1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.