Slo til på bok­se­stev­ne

32 bok­se­re fra rundt om i lan­det fikk prø­ve seg i rin­gen un­der bok­se­stev­ne i Land­vik søn­dag.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­la@gat.no

Imås Box­ing ar­ran­ger­te di­plom­stev­ne i boksing i Na­tur­mur­hal­len i Land­vik søn­dag.

– Det er et år­lig ar­ran­ge­ment, der bok­ser­ne kon­kur­re­rer i uli­ke al­ders- og vekt­klas­ser, sier bok­se­tre­ner i Imås Ei­rik Chris­tof­fer­sen.

I den nye hal­len had­de bok­se­klub­ben rig­get seg til med bokse­ring og tri­bu­ner for til­skuer­ne i tur­ne­rin­gen.

Bok­se­re fra hele Øst­lan­det i al­ders­grup­pen 8–14 år stil­te. Imås had­de med 10–13 bok­se­re på det­te stev­net.

25 ak­ti­ve bok­se­re

I Imås er det nå 15 bok­se­re med kamp­li­sens. To­talt er det mel­lom 20 og 25 bok­se­re i klub­ben som bok­ser ak­tivt. Dis­se er fra 9 til 28 år.

Tre­ne­ren sier boksing er et fint sup­ple­ment til de mer tra­di­sjo­nel­le tre­nings­til­bu­de­ne.

– Alle som vil prø­ve seg er vel­kom­ne, en­ten man bare vil prø­ve for gøy el­ler sat­se. Det er fint å ha al­ter­na­ti­ver for dem som vil gjø­re noe an­net enn de mer tra­di­sjo­nel­le lags­por­te­ne, som fotball og hånd­ball, sier tre­ne­ren.

– Bør man tåle litt smer­te for å dri­ve med boksing?

– I di­plom­bok­sing er det ikke til­latt å bok­se hardt. Men det er klart at noen su­se­re kjen­ner man jo litt. Men som of­test er man så full av adre­na­lin at man ikke mer­ker det, sier Chris­tof­fer­sen.

Gøy å gå kamp

Bror Stor­vold er 10 år og har gått på boksing i Imås i cir­ka halv­an­net år.

– Det er vel­dig gøy. Jeg sy­nes det mor­soms­te er å slå and­re i kamp, sier han.

Han var vel­dig spent før han skul­le i bokse­rin­gen.

Men først var det Mar­cus Ches­sa (9) som skul­le prø­ve seg. Han kon­sen­trer­te seg dypt før han slo til i rin­gen.

Ben­ja­min Rei­nert­sen i Imås bok­set mot Elias Eren­bran­tLe­van­her fra Jess­heim Bokse­klubb. Han vant med en po­eng sum på 27,5 po­eng, som var blant de høy­es­te po­eng sum­me­ne den­ne da­gen. ➤

KAMP: Imås-bok­ser Mar­cus Ches­sa (t.h.) bok­set mot Said Sul­tyyarov fra Moss Bokse­klubb.

VANT: Ben­ja­min Rei­nert­sen fra Imås over Elias Eren­brant-Le­van­her i Jess­heim Bokse­klubb.

GØY: Bror Stor­vold har bok­set for Imås i cir­ka 1,5 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.