Me­ner po­li­ti­ker­ne le­ker med folks leve­brød

John­ny Lyngroth skri­ver i det­te inn­leg­get at po­li­ti­ker­ne med en­veis­kjø­ring nok en gang gått til an­grep på dem som dri­ver na­e­ring i byen.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - John­ny Lyngroth

Le­ser­nes me­ning: Etter å ha fjer­net vik­ti­ge par­ke­rings­plas­ser over fle­re år, har po­li­ti­ker­ne oppå det­te be­stemt seg for å gjø­re det yt­ter­li­ge­re vans­ke­lig å dri­ve bu­tikk i Grim­stad.

Vei­en gjen­nom sen­trum over tor­vet skal etter nytt­år bli en­veis­kjørt. Det­te er ty­de­lig­vis vik­tig for by­plan­leg­ge­re og po­li­ti­ke­re, selv om det for «alle» oss and­re er gans­ke ube­gri­pe­lig å for­stå hvor­for. Nes­ten gjen­nom det mes­te av døg­net pas­se­rer det ikke mer enn 1–2 bi­ler gjen­nom sen­trum i minut­tet. Rundt lunsj­ti­der er det litt mer tra­fikk for da kom­mer laste­bi­le­ne med va­rer. Det­te må da re­gu­le­res, for­di det er så yt­terst plag­somt for gå­en­de og syk­lis­ter med da­gens tra­fikk­bil­de slik det fun­ge­rer, ja det har va­ert en skam­plett for Grim­stad som by, me­ner alt­så po­li­ti­ker­ne.

Det­te er selv­sagt dår­lig skjult iro­ni, men po­en­get er at det prak­tisk talt ikke er tra­fikk her. Si­den det er al­le­re­de li­te tra­fikk her, tren­ger da in­gen re­gu­le­ring, hel­ler ikke om som­mer­en. Det er da ikke kaos og trangt da hel­ler. Bu­tik­ker leg­ges jo dess­uten ned her, så enda faer­re bi­ler blir det.

Miljø­fiendt­lig blir det også. Med om­trent 100 pas­se­rin­ger i ti­men, og hver om­kjø­ring gir 1 kilo­me­ter, skul­le det­te bli om­trent 2000 kilo­me­ter i døg­net. Det­te blir minst 100 li­ter fos­silt bren­sel hver dag på noe som er virk­nings­løst.

I lys av det­te stil­ler jeg meg og dere føl­gen­de to spørs­mål. Har dere noen­sin­ne va­ert i sen­trum? Har dere noen som helst idé om hvor­dan det er å dri­ve bu­tikk i sen­trum? Det har dere som be­stem­mer mu­li­gens, men etter det­te ved­ta­ket er jeg jam­men usik­ker.

Jeg kla­rer ikke å for­stå hva man opp­når ved å ha en­veis­kjø­ring gjen­nom byen. Jeg fin­ner ikke et enes­te ar­gu­ment som har hold. May Kris­tin Øde­går­den (Ap) på­står at re­gu­le­rin­gen er mo­de­rat (GAT, 1.11.18).

Alle re­gu­le­rin­ger og inn­skrenk­nin­ger påvirker oss. Fle­re av dem som dri­ver bu­tikk i et by­sen­trum liv­na­erer oss på små marginer. Ta et ek­sem­pel: Du dri­ver bu­tikk, og om­set­ter for, ja, la oss si 1,5 mil­lio­ner. Så be­stem­mer noen po­li­ti­ke­re å fjer­ne noen par­ke­rings­plas­ser, el­ler la en vei bli en­veis­kjørt. Om­set­nin­gen går ned noe ned, ikke mye, men la oss si 5 pro­sent. Det­te vil da 75000,- og trek­ker man fra va­rer man slip­per å kjø­pe, kan man grovt si at men får inn­tekts­svikt på 3-4000,- pr. må­ned. Hvem vil god­ta et slikt kutt i løn­nen sin. Po­en­get mitt, er at det ikke noe som he­ter mo­de­rat len­ger. Alt be­tyr noe, og nå le­ker dere rett og slett med folks leve­brød.

Da vi fikk par­ke­rings­hus i byen vår, ble fle­re av de bu­tikk­na­ere par­ke­rings­plas­se­ne fjer­net, an­ta­ke­lig for å di­ri­ge­re tra­fik­ken inn i par­ke­rings­hu­set. Etter det­te har blant an­net dis­se bu­tik­ke­ne blitt lagt ned: Sam Berg, Ken­zo, Hen­riks Kla­er, Don­na Bian­ca, og nå står jam­men med også bau­ta­en Nor­li for tur. Det er selv­sagt urett­fer­dig å si at Ar­res­ten ene og ale­ne er år­sa­ken til det­te, men like urett­fer­dig å si at om­set­nin­gen vår er ube­rørt av det­te. Og nå får vi da alt­så enda en re­gu­le­ring, som vi ikke kjen­ner ut­fal­let på. Noe lig­nen­de skjed­de også i Oslo, hvor man fjer­net rundt 140 sen­trumsna­ere par­ke­rings­plas­ser. Re­sul­ta­tet ble en om­set­nings­svikt på 20 pro­sent på bu­tik­ke­ne i Karl Jo­hans gate, utro­lig nok.

Møns­te­ret vir­ker å va­ere der, så be­slut­nin­gen dere po­li­ti­ke­re tok den gan­gen kan ha va­ert ut­slags­gi­ven­de for den ver­ste sam­lin­gen av ned­leg­gel­ser i manns min­ne.

Så Glims­dal (KrF), den­ne sa­ken er ikke gle­de­lig (GAT 1.11) men der­imot skrem­men­de. Jeg fryk­ter fle­re ned­leg­gel­ser. Det snak­kes om at be­slut­nin­gen er ba­sert på en hø­rings­pro­sess. Vel, den er sik­kert ut­ført på nor­malt of­fent­lig vis, men jeg kla­re ikke etter bes­te evne å for­stå hvor­dan den kan gi et rik­tig bil­de av si­tua­sjo­nen.

Har dere po­li­ti­ke­re råd­ført dere skik­ke­lig med eks­per­te­ne, og fått en ut­ta­lel­se dere med hån­da på hjer­te dere kan stå in­ne for? Nep­pe! For de yp­pers­te eks­per­te­ne er oss, vi som dri­ver na­e­ring i sen­trum. Had­de dere gjort det­te ar­bei­det nøye og nid­kja­ert, had­de dere ikke bare fått nøy­ak­tig be­skri­vel­se av oss som dri­ver bu­tikk, men også bru­ker­ne av sen­trum. Det­te har endt opp som syn­sing, tross en om­fat­ten­de, men unyt­tig hø­ring.

I GAT 1.11 sier en an­nen po­li­ti­ker at det er vik­ti­ge­re for sen­trum å åpne Jør­gen Bangs Gate. Jeg spør meg selv, hvor­for, for jeg kun­ne ikke lese noen be­grun­nel­se? Lig­ger det noe na­e­ring der som har be­hov for tra­fikk­tett­het? Det­te er kun en re­gu­le­ring som med­fø­rer besvaer for våre kun­der. Det sies også at man tror det alt i alt blir en god ord­ning for byen, også for oss na­e­rings­dri­ven­de, og at det er mye bed­re ennå ikke gjø­re noe. Ba­sert på hva da, hvor­dan kan man tro slikt. Kan ikke be­gri­pe hvor­dan man kan ba­se­re en slik be­slut­ning på TRO.

Så jeg har et en bønn til dere po­li­ti­ke­re. Gå den and­re vei­en. Prøv hel­ler å få fle­re bi­ler til sen­trum. Åpne naer­par­ke­rings­plas­se­ne for bed­re im­puls­han­del hos oss. Ikke re­gu­ler tra­fik­ken gjen­nom sen­trum, ver­ken om som­mer­en el­ler vin­te­ren. Legg dis­se by­rom­me­ne på is, og la oss få par­ke­ring i ste­det, de har mi­ni­mal ef­fekt på oss. Der­imot tror jeg den utro­lig flot­te pro­me­na­den som strek­ker seg helt fra top­pen av gå­gata og helt ned til Od­den­sen­te­ret. Kan nes­ten ikke ven­te til par­ken ved bi­blio­te­ket er fer­dig. Her snak­ker vi byrom av klas­se.

Vi kan gjer­ne tro, og øns­ke, og håpe at folk ube­rørt av po­li­ti­ke­res øns­ke om et vak­re­re stil­le­re sen­trum med bloms­ter­kas­ser tra­er, og uten bi­ler. Men da slut­ter folk helt å kom­me hit for å hand­le for­di bu­tik­ke­ne er borte. Det er dog po­si­tivt da at sen­trum blir et greit al­ter­na­tiv for en spa­ser­tur på søn­da­ger.

Dropp en­veis­kjø­ring gjen­nom sen­trum og gi oss fle­re par­ke­rings­plas­ser i by­kjer­nen før det er for sent.

PRØVEPROSJEKT: Kom­mune­sty­ret ved­tok ny­lig å prø­ve en­veis­kjø­ring fra krys­set St­or­ga­ten/Ny­ga­ten og vi­de­re over tor­vet som et prøveprosjekt Il­lust­ra­sjo­nen er fra torg- og gate­bruks­pla­nen..

OPP­GITT: John­ny Lyngroth skul­le øns­ke po­li­ti­ker­ne had­de råd­ført seg med dem som dri­ver na­e­ring i sen­trum før de ved­tok en­veis­kjø­ring som prøveprosjekt. Bil­det er fra St­or­ga­ten man­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.