Tren­ger grim­stad­støt­te

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ I FJOR kjøp­te grim­stad­folk jule­ka­len­der til inn­tekt for Bea­te hjem i In­dia, og sør­get for at 158.000 kro­ner ble sendt av går­de til barne­hjem­met.

– En­de­lig kun­ne vi set­te av litt eks­tra til både re­no­ve­ring og ved­li­ke­hold, sier pri­mus mo­tor for jule­ka­len­der-sal­get, Tone Sol­heim Grøs­le. Hun kan for­tel­le om man­ge ut­ford­rin­ger knyt­tet til det å dri­ve barne­hjem i In­dia, men nå vi­ser det seg sam­ti­dig at myn­dig­he­te­ne er så im­po­nert over hvor­dan barne­hjem­met dri­ves at de øns­ker å dri­ve sånn på and­re pri­va­te barne­hjem i In­dia.

– El­lers så må vi tak­ke for all støt­ten. Alt vi får inn går til bar­na og drif­ten av barne­hjem­met. Hoved­fo­ku­set på Bea­tes hjem er at alle skal få mu­lig­het til å få en ut­dan­nel­se. Det vil bi­dra til å hjel­pe bar­na ut av fat­tig­dom. Uten bi­drag had­de vi ikke klart det­te ar­bei­det, sier Sol­heim Grøs­le. De som øns­ker å kjø­pe årets jule­ka­len­der kan kon­tak­te Sol­heim Grøs­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.