Møkk lei forsøpling

Mange­årig opp­syns­mann i Grim­stad kom­mu­ne, Pål Bach, re­gist­re­rer at for­søp­lin­gen av naer­om­rå­de­ne øker. – Vi er møkk lei av å pluk­ke opp søp­pel.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - FORSØPLING

➤ Mange­årig opp­syns­mann Pål Bach sier at søp­pel­pro­ble­met es­ka­le­rer. Ved kom­mu­nens fri­om­rå­der fyl­les kom­mu­nens kon­tei­ne­re med hus­hold­nings­av­fall. Han fin­ner sta­dig knyt­te­de plast­po­ser rundt om­kring. – Folk tar søp­la med på kjøre­tur og kas­ter ut, for­tel­ler han.

Adres­sa skrev i hel­gen om Jan­ne Gran­da­len og fa­mi­li­en hen­nes som pluk­ket med seg to ba­ere­po­ser ful­le av søp­pel un­der Fe­vik­mar­sjen.

Pål Bach sier forsøpling er et dag­lig pro­blem for kom­mu­nen.

– Ved fri­om­rå­de­ne Has­sel­tan­gen og Gref­stad­vi­ka har vi stor­dun­ker på 5.000 ku­bikk. De bur­de ikke va­ert tømt mer enn to-tre gan­ger i året, kan­skje. Men nå tøm­mer vi dem minst en gang i må­ne­den. Det er et pro­blem. Vi får seks gan­ger så sto­re ut­gif­ter. Ut­gif­ter på et bud­sjett som ikke er be­reg­net for det, for­tel­ler Bach.

– Det er ikke me­nin­gen at bud­sjet­tet til fri­om­rå­de­ne skal bru­kes til å tøm­me folks hus­hold­nings­søp­pel. Det kun­ne blitt brukt til ved­li­ke­hold, leg­ger han til.

Snus i kino

Mor­ten Ag­nor, mar­keds­an­svar­lig ved Grim­stad kul­tur­hus, mel­der om at søp­pel også er et pro­blem på kino.

– No­en kan va­ere uhel­di­ge og mis­te litt pop­korn, lik­som. Men når man ser at man­ge leg­ger igjen sjo­ko­lade­pa­pir og brus­flas­ker mel­lom se­te­ne ... Jeg be­gyn­ner å bli litt lei. Det er mye av det, selv om vi har sto­re og fine søp­pel­dun­ker som ly­ser opp når fil­me­ne er fer­dig, så det had­de jo satt pris på om folk tok med seg søp­la dit, sier Ag­nor.

Han pro­vo­se­res av folks hold­nin­ger.

– Det ver­ste syns jeg er når det lig­ger snus på gul­vet. Å job­be på kino er for man­ge drømme­job­ben, men det er ikke noe gøy når folk gir så blaf­fen. Det har hendt at vi har snak­ket til folk, og de bare trek­ker på skuld­re­ne. Det er pro­vo­se­ren­de, me­ner Ag­nor.

– De bryr seg ikke

Ag­nor me­ner også at det er ir­ri­te­ren­de å bru­ke tid på å ryd­de etter and­re.

– Mo­der­ne kino har vel­dig kort tid mel­lom fil­me­ne for å gi et best mu­lig til­bud til folk. Da er det dumt at vi må bru­ke tid på å ryd­de. Det har jo hendt at folk be­gyn­ner å kom­me inn i sa­len før vi er fer­di­ge med å ryd­de opp etter de for­ri­ge.

Har es­ka­lert

Pål Bach sier søp­pel­pro­ble­met har økt den sis­te ti­den.

– Det­te har es­ka­lert de sis­te åre­ne. Jeg skal ikke begi ut på hva som er grun­nen, men det er re­spekt­løst. Jeg me­ner det er en unød­ven­dig bruk av mid­ler.

Han for­kla­rer at søp­pe­let han kom­mer over er i alt av stør­rel­ser.

– Folk bur­de kas­te søp­pe­let sitt selv. Hvis de ikke får oppi sto­ler og bord set­ter de det bare ved si­den av kon­tei­ne­ren. For halv­an­nen – to uker si­den måt­te vi hen­te mas­se ting som ikke ble solgt etter et loppe­mar­ked. Det er gjer­ne de lite tra­fik­ker­te vei­ene som får det.

Søp­pel er der­imot også et pro­blem i byen.

– Ja, det er et van­lig pro­blem for oss i byen også. De små dun­ke­ne til håndsøp­pel blir gnudd ful­le og ren­ner over.

Dag­lig pro­blem

Han for­kla­rer at søp­pel­ryd­ding er dag­lig­dags.

– For oss er det en dag­lig ting. Det lig­ger jo sta­dig knyt­te­de plast­po­ser rundt om­kring. Folk som tar søp­la med på kjøre­tur og kas­ter ut. Vi er møkk lei av å pluk­ke opp søp­pel. Det er jo ikke lov å for­søp­le.

Da Adres­sa møt­te Bach ved søp­pel­dun­ken ved Gref­stad­vi­ka vi­ser han frem en dunk som na­er­mer seg full av po­ser og an­net søp­pel (se eget bil­de).

– Det­te er jo ikke fra folk som har va­ert her og be­nyt­tet fri­om­rå­de. Det­te er hus­hold­nings­søp­pel, sier Bach og kik­ker ned i dun­ken.

Trist syn

Det var lør­dag at Jan­ne Gran­da­len og hen­nes fa­mi­lie gikk Fe­vik­mar­sjen, og kom hjem med to ba­ere­po­ser ful­le av søp­pel.

– Det lå knus­te flas­ker, bok­ser og plas­tikk rundt om­kring. Men da vi kom til en­den av bygge­fel­tet på Feviktop­pen, var sy­net som møt­te oss gans­ke trist. Det lå sto­re ting, som rør, rørkob­lin­ger, iso­por og sto­re ting pak­ket inn i plas­tikk. Jeg måt­te hatt en til­hen­ger for å få det med meg. Det så helt for­fer­de­lig ut midt i sko­gen, sa Gran­da­len da.

– Å se så mye søp­pel i na­tu­ren i dis­se ti­der er trist. Vi ser sta­dig vekk filmer om dyr, hval, fisk og fugl som har mage­sek­ken full av plas­tikk og dør av un­de­rer­na­e­ring. Søp­la hav­ner uti sjø­en

til slutt, og folk må ta an­svar, la hun til.

FOTO: Tho­mas Skjeg­ge­dal Thor­sen

FRUST­RERT: Pål Bach er frust­rert over det sta­dig øken­de søp­pel­pro­ble­met i kom­mu­nen. Opp­syns­man­nen i Grim­stad kom­mu­ne for­tel­ler at søp­pel­kon­tei­ner­ne ved

SØP­PEL: Det­te var sy­net som møt­te Pål Bach da han kik­ket i søp­pel­dun­ken ved Gref­stad­vi­ka tirs­dag.

KINOSØPPEL: Mor­ten Ag­nor pro­vo­se­res av folk som for­søp­ler.

SKEP­TISK: Pål Bach er ikke for­nøyd med hvor­dan folk dum­per søp­pel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.