Skips­re­der og bon­de tjen­te mest i fjor

Eien­doms­ut­vik­ler, skips­re­der og bon­de Jo­han Be­nad Ug­land had­de høy­est inn­tekt i Grim­stad, iføl­ge skatte­tal­le­ne som ble pub­li­sert ons­dag mor­gen.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ Pe­er L. An­dre­as­sen pe­er@gat.no

Jo­han Be­nad Ug­land, som blant an­net ei­er J.B. Ug­land Hol­ding AS, had­de en inn­tekt på 67 mil­lio­ner kro­ner i fjor. Lig­nings­for­muen var på 874,5 mil­lio­ner kro­ner.

Jo­han Be­nad Ug­land had­de 67 mil­lio­ner kro­ner i skatt­bar inn­tekt i 2017 og be­tal­te 27 mil­lio­ner i skatt. Lig­nings­for­muen var på 874,5 mil­lio­ner kro­ner, iføl­ge skatte­eta­ten. Jo­han Be­nad Ug­land ei­er J.B. Ug­land Hol­ding AS, iføl­ge sel­ska­pets eget nett­sted.

J.B. Ug­land Hol­ding AS er mor­sel­ska­pet til J.B. Ug­landsel­ska­pe­ne, og er lo­ka­li­sert i Grim­stad. J.B. Ug­land Hol­ding ei­er sel­ska­per in­nen­for en rek­ke virk­som­he­ter: ei­en­dom og en­tre­pre­nør­virk­som­het, ship­ping, in­ves­te­rin­ger og for­ny­bar ener­gi. JBU har va­ert helt sen­tral i ut­vik­lin­gen av tek­no­logi­par­ken og uni­ver­si­tets­cam­pu­sen i Grim­stad. Se­nest med de sis­te til­skud­de­ne, meka­tro­nikkla­ben og I4Hel­se.

Bergs­hav

En an­nen av by­ens skips­re­de­re, At­le Bergs­ha­ven, er num­mer to på lis­ten med en skatt­bar inn­tekt på 14,5 mil­lio­ner kro­ner i 2017. Bergs­ha­ven, som dri­ver re­de­ri­et Bergs­hav gjen­nom en lang rek­ke sel­ska­per fra Has­sel­da­len, står opp­ført med 534 mil­lio­ner kro­ner i for­mue.

Geir Ed­vin Hov­land er num­mer tre på inn­tekts­over­sik­ten med na­er 14 mil­lio­ner kro­ner i skatt­bar inn­tekt, iføl­ge over­sik­ten. Hov­land står opp­ført som pro­fes­sor ved in­ge­ni­ør­vi­ten­skap ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der på nett­si­den til UiA. Han er også opp­ført som dag­lig leder og styre­le­der i sel­ska­pet Me­cha­tro­nic En­gi­neer­ing Li­mi­ted.

Ug­land-syste­met

Fle­re av inn­tekts­top­pe­ne har til­knyt­ning til JBU-sel­ska­pe­ne. Es­pen Salve­sen had­de 13,3 mil­lio­ner kro­ner i inn­tekt, iføl­ge skatte­tal­le­ne. Han er øko­nomi­di­rek­tør i J.B. Ug­land.

Jo­han Mar­tin Ug­land, di­rek­tør i ei­en­doms- og in­ves­te­rings­sel­ska­pet JBU står opp­ført med drøyt 10 mil­lio­ner i skatt­ba­re inn­tekt, mens Ca­ri­na Ug­land er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i J.B. Ug­land For­ny­bar Ener­gi. Hun er opp­ført med åtte mil­lio­ner kro­ner i inn­tekt, og num­mer åtte på inn­tekts­over­sik­ten i Grim­stad.

Iføl­ge Ag­der­pos­ten ble det be­talt ut over 50 mil­lio­ner kro­ner i bo­nu­ser fra JBU i fjor.

Førs­te kvin­ne på lis­ten er Gre­te Bel­gen Ja­kob­sen med åtte mil­lio­ner kro­ner i skatt­bar inn­tekt i 2017.

Ken­neth Nil­sen Amod­ei er også blant dem med høy inn­tekt, med sine 10 mil­lio­ner kro­ner. Han har va­ert om­talt i for­bin­del­se med båt­mes­sa i Grim­stad, der han har hatt et sterkt en­ga­sje­ment på veg­ne av Grim­stad turn- og idretts­for­ening (GTIF). Han job­ber som IT-di­rek­tør i sel­ska­pet Phonero.

PÅ TOPP: Jo­han Be­nad Ug­land had­de høy­est skatt­bar inn­tekt i Grim­stad i 2017. Bond lagt frem ons­dag mor­gen. Her er den bilin­ter­es­ser­te Ug­land un­der åp­nin­gen av Norgesl

HØYT: Ken­neth Nil­sen Amod­ei er høyt på lis­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.