Opp­ført med stor for­mue

Ei­nar Aas tro­net høy­est på for­mu­elis­ta i fjor, etter­fulgt av Knut N.T. Ug­land. Dis­se to var de enes­te med mil­li­ard­for­muer.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - SKATTE­LIS­TE­NE 2017

32 år gam­le Knut N. T. Ug­land står opp­ført med en for­mue på 1,4 mil­li­ar­der kro­ner i 2017. Han ei­er J.J. Ug­land-sel­ska­pe­ne.

Ei­nar Aas (47) lå på topp med størst for­mue i Grim­stad i 2017, med svim­len­de 1.642.860.442 (1,6 mil­li­ar­der) kro­ner.

Aas skat­tet rett i un­der­kant av 14 mil­lio­ner kro­ner til fel­les­ska­pet i fjor, og sto­re de­ler av sum­men dryp­pet også på kom­mu­nen.

Det er en ver­dens­kjent og mye om­talt sak at Aas hav­net i øko­no­misk kri­se i høst, med ka­ta­stro­fa­le føl­ger for sin egen for­mue. Det­te skjed­de alt­så i år, og kom­mer ikke med på skatte­lis­te­ne fra i fjor.

Sjokk­ny­het i høst

«Man­dag 10. sep­tem­ber var det eks­tra­or­di­na­ere pris­end­rin­ger i det nor­dis­ke og tys­ke kraft­mar­ke­det. Jeg har hatt for stor po­si­sjon i for­hold til lik­vi­di­te­ten i mar­ke­det og i lø­pet av man­da­gen ble de sis­te 350 mil­lio­ne­ne av mine frie lik­vi­de mid­ler over­ført. Det­te var ikke til­strek­ke­lig til å dek­ke ta­pet og jeg ble der­for satt un­der ad­mi­ni­stra­sjon av Nas­daq-bør­sen. Ons­dag kveld ble hele min por­te­føl­je tvangs­solgt av Nas­daq, det­te med­før­te et sva­ert stort per­son­lig tap. Føl­gen av det­te er ak­kord el­ler per­son­lig kon­kurs» skrev Ei­nar Aas selv i presse­mel­din­gen som sjok­ker­te hele Nor­ge og ver­den.

Som num­mer to på for­muetop­pen står 32 år gam­le Knut Ni­ko­lai Tønne­vold Ug­land. Han har en for­mue på 1,4 mil­li­ar­der.

Skat­tet 12 mil­lio­ner

Ug­land ble ut­pekt som ene­ar­ving til J.J. Ug­land-kon­ser­net av beste­fa­ren Jo­han Jør­gen Ug­land, som døde i 2010. Sel­ska­pet er, sam­men med Nymo, som også er un­der sam­me ei­er­skap, sva­ert vik­ti­ge spon­so­rer for Jerv.

32-årin­gen skat­tet i un­der­kant av 12 mil­lio­ner kro­ner til fel­les­ska­pet i fjor.

Beg­ge for­mues mil­li­ard a er ene står opp­ført med 0 kro­ner i inn­tekt.

På tredje­plass har vi Jo­han Be­nad Ug­land (65) med 874 mil­lio­ner kro­ner i for­mue. Han er også den som tjen­te mest i Grim­stad i fjor og be­tal­te 27,7 mil­lio­ner kro­ner i skatt.

Skips­re­der At­le Bergs­ha­ven (72) had­de en for­mue på 534 mil­lio­ner kro­ner og en inn­tekt på 14,5 mil­lio­ner. Han skat­tet 9,1 mil­lio­ner til fel­les­ska­pet.

For å fin­ne en kvin­ne på for­muetop­pen, må vi ned på sju­en­de plass, og her fin­ner vi 23 år gam­le Oda Ug­land. Hun har en for­mue på 127 mil­lio­ner kro­ner. Blant an­net er hun styre­med­lem i Knut Axel Ug­land Hol­ding AS, som le­ve­rer base­fa­si­li­te­ter for Luft­am­bu­lanse­tje­nes­ten HFs fly­ope­ra­sjon. Hun er også en dre­ven ryt­ter, med blant an­net fle­re me­dal­jer i VM for is­lands­hes­ter. Nes­te kvin­ne på lis­ta er Lil­ly Mar­grethe Tønne­vold Stak­ke­land (63) med en for­mue på 65 mil­lio­ner kro­ner og en inn­tekt i fjor på 5,8 mil­lio­ner.

NEST STØRST: Knut Ni­ko­lai Tønne­vold Ug­land (32) lig­ger på andre­plas­sen på for­muetop­pen i Grim­stad for 2017, etter Ei­nar Aas.

TAP: Ei­nar Aas er har dre­vet kraftmeglings­virk­som­he­ten fra Nax­bie i Grim­stad. Tid­li­ge­re i høst sprakk ny­he­ten om at kraft­tra­de­ren tro­lig er per­son­lig kon­kurs etter mas­sivt tap i kraft­mar­ke­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.