Spil­ler om opp­rykk for sin nye klubb

To­bias Collett spil­ler om opp­rykk til 1. di­vi­sjon med sin nye klubb i Oslo.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Etter 16 år i barn­doms­klub­ben Jerv meld­te To­bias Collett i som­mer over­gang til 2. di­vi­sjons­klub­ben KFUM-ka­me­ra­te­ne i Oslo, ofte bare kalt «Kåf­fa». Klub­ben har va­ert en av årets sto­re over­ras­kel­ser i 2. di­vi­sjon, og har spilt seg helt til opp­rykk­s­kva­lik mot den gam­le stor­he­ten Fred­rik­stad.

Collett har gode min­ner fra spen­nen­de kva­li­k­opp­gjør tid­li­ge­re i kar­rie­ren. Som man­ge hus­ker av­gjor­de han Jervs kva­likkamp mot Hødd med et is­kaldt straffe­spark høs­ten 2015, og nå er han midt in­ne i en ny kva­lik­thril­ler.

Sjok­ker­te stor­la­get

KFUM tok nem­lig førs­te stikk mot Fred­rik­stad med en sterk 3-0-sei­er på eget kunst­gress i hel­gen, og til lør­dag av­gjø­res hvem som mø­ter lag num­mer 14 i 1. di­vi­sjon til play­off.

– Hvor­dan var det å va­ere med på å slå selv­es­te Fred­rik­stad 3–0 i en så vik­tig kamp?

– Først og fremst var det vel­dig gøy at det end­te som det gjor­de. Vi had­de god kon­troll un­der­veis og had­de mye ball, selv om de had­de no­en sjan­ser, de også. Det var en vel­dig kom­for­ta­bel kamp, sier Collett.

Har bei­na på jor­da

Man­ge had­de nok tip­pet at hardt­sat­sen­de Fred­rik­stad med Per-Mat­hias Høg­mo på side­lin­jen og spil­le­re som Kjell Ru­ne Sel­lin på ba­nen vil­le bli et num­mer for sto­re for KFUM, men slik gikk det alt­så ikke.

– Var det over­ras­ken­de at det ikke ble jev­ne­re?

– Ja, det var egent­lig det. Vi viss­te ikke helt hvor­dan FFK vil­le va­ere, etter­som de ikke spil­ler i vår av­de­ling, sier Collett.

– Hvor­dan er stem­nin­gen i klub­ben nå?

– Den er gans­ke på topp. Jeg tror man­ge gle­der seg over si­tua­sjo­nen klub­ben er i, og at vi i det hele tatt klar­te kva­lik. Men vi er nede på jor­da. Vi har ikke vun­net noe ennå, sier Collett, som er i full jobb pa­ral­lelt med KFUM-kar­rie­ren.

Kan møte Jerv

Der­som KFUM vin­ner kva­li­ken mot FFK sam­men­lagt og Jerv sam­ti­dig hav­ner på 14. plass i 1. di­vi­sjon, er det du­ket for et spe­si­elt møte for Collett, som da skal prø­ve å be­sei­re Jerv, en klubb han har spilt for meste­par­ten av li­vet.

– Har du tenkt noe på den mu­lig­he­ten?

– Nei, egent­lig ikke. Jeg har ikke trodd det skul­le skje. Jeg har bare va­ert inn­stilt på at uan­sett hvem vi mø­ter, skal vi slå dem. Men jeg hå­per Jerv hol­der seg, sier han.

KFUM star­tet se­son­gen glim­ren­de og top­pet ta­bel­len i fle­re uker. Se­ne­re gikk det trå­ere, før la­get fikk en so­lid opp­tur på høs­ten. Den star­tet med en over­ras­ken­de 3-2-sei­er over Tom Nord­lies nå opp­rykk­s­kla­re Sk­eid på Nord­re Åsen.

– Hel­dig­vis fikk vi en kamp mot Sk­eid hvor ting snud­de, og si­den den gang har det bare gått opp­over. Det har gått utro­lig fort, sier Collett.

Tri­ves som høyre­back

I Jerv spil­te han både sen­tral midt­bane, indre­lø­per og back, men i KFUM er det høyre­back som er Col­letts po­si­sjon. Det tri­ves han godt med.

– Det var det jeg vil­le selv, for­kla­rer han.

– Hvor­dan er KFUMs spille­stil sam­men­lik­net med Jervs?

– Beg­ge lag er gans­ke spil­len­de, men det er to for­skjel­li­ge di­vi­sjo­ner. KFUM er gans­ke spil­len­de og har mye ball­be­sit­tel­se. Det er styr­ken.

– Har det be­tydd noe for din egen ut­vik­ling som spil­ler å skif­te miljø?

– Ja, det er er­fa­ring. Det er litt der­for jeg flyt­tet, at jeg vil­le spil­le fast på et høy­ere nivå enn 4. di­vi­sjon.

Collett har kon­trakt ut den­ne se­son­gen.

– Hva er pla­nen for nes­te år? – Jeg hå­per vi ryk­ker opp, ikke noe an­net enn det.

– Og at du er med vi­de­re? – Det had­de va­ert det mest ide­el­le, men det er ikke noe jeg har tenkt mye på.

FOTO: KFUM

FOLKSOMT: To­bias Collett spil­te hele kam­pen for KFUM da la­get fei­de Fred­rik­stad av ba­nen med 3–0 i hel­gen foran full­sat­te tri­bu­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.