Fel­te jule­tre­et til Orkn­øy­ene

Tra­di­sjon tro skal et tre fra Brings­va­er­sko­gen ut på en lang rei­se, til St. Mag­nus­ka­te­dra­len i Kir­kwall på Orkn­øy­ene.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Ca­mil­la@gat.no

For 32. gang var små og sto­re med til­knyt­ning til Fja­ere historielag i sko­gen for å fel­le et tre som skal sen­des til St. Mag­nus­ka­te­dra­len i Kir­kwall på Orkn­øy­ene. I år var det re­dak­tør i Fja­ere­folk Jarl V. Erich­sen som fikk aeren av å hog­ge ned tre­et.

– Nå har det va­ert en lang rek­ke med råd­menn og ord­fø­re­re før meg, og så var det min tur. Det er en vel­dig fin tra­di­sjon for å mar­ke­re gam­le venn­skaps­bånd mel­lom Fja­ere, Nor­ge og Orkn­øy­ene, sier Erich­sen.

Han fikk god hjelp til å fel­le av bar­na, Carl Chris­ti­an B. Hen­rik­sen, Hel­ga og Jo­han­n­es Gro­ba­ek Størkson.

Rei­ser som pen­sjo­nist

Ove Bach har i man­ge år sør­get for at tre­et kom­mer gjen­nom kon­troll, toll og trygt fram til øy­grup­pen nord for Skott­land. Selv om han nå er pen­sjo­nist, vil han rei­se over i år også.

– Vi har fått til­bake­mel­ding fra be­folk­nin­gen der at tre­et be­tyr enormt mye for dem. De får også et tre fra Horda­land.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen som sam­ar­bei­der med Grim­stad het Ork­ney Nor­way Fri­endship As­socia­tion (ONFA).

Gode ven­ner

De sør­ger for en god vel­komst og be­vert­ning gjen­nom hele opp­hol­det når de nors­ke gjes­te­ne an­kom­mer med tre­et.

– Les­lie Burg­her, som er norsk kon­sul på Orkn­øy­ene, skul­le hil­se så mye til dere al­le, sa Ove Bach til de frem­møt­te.

Det førs­te tre­et ble felt og sendt til Orkn­øy­ene i 1987. Det er blant an­net som et min­ne om en gam­mel his­to­rie i år 1109.

Det året ble det her på Ag­der, en del me­ner også på Brings­verd, født en gutt ved navn Ka­le Kol­son. Hans mor var søs­ter av Orkn­øy­jar­len Mag­nus Er­lend­son og hans far var kon­gens lende­mann. Det var den­ne gut­ten som se­ne­re skul­le bli Ragn­vald Orkn­øy­jarl. Det var han som i 1137 star­tet byg­gin­gen av det som i dag er den enor­me St. Mag­nus­ka­te­dra­len i Kir­kwall. Alt det­te til min­ne om sin on­kel Mag­nus, som ble ka­no­ni­sert i 1135.

GAM­MEL: St. Mag­nus­ka­te­dra­len er en ka­te­dral i Orkn­øy­enes ho­ved­stad Kir­kwall, og ble opp­ført av Ragn­vald Orkn­øy­jarl til aere for hans on­kel Mag­nus Orkn­øy­jarl. Bygge­ar­bei­det star­tet i 1137.

TRA­DI­SJON: Det er blitt en lang tra­di­sjon at tre­et fra Grim­stad ten­nes i St. Mag­nus­ka­te­dra­len i be­gyn­nel­sen av de­sem­ber.

FIKK BOK: Ove Bach fikk bo­ken Fja­ere­folk som takk for sin mange­åri­ge inn­sats med å rei­se over med tre­et.

BAR TRE­ET NED: Det cir­ka tre me­ter høye tre­et ble bå­ret ned gjen­nom sko­gen av sto­re og små.

GOD GJENG: Det var en stor gjeng som sam­let

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.