Na­tur­svin i fri dres­sur

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

➤ Un­der Fe­vik­mar­sjen sist helg pluk­ket Jan­ne Gran­da­len og hen­nes fa­mi­lie to ba­ere­po­ser ful­le av søp­pel som lå og slang i na­tu­ren. De kun­ne pluk­ket mer. Gran­da­len skal ha takk for inn­sat­sen, og vi hå­per fle­re gjør som hen­ne. Men pro­ble­met er jo na­tur­svin som kas­ter fra seg.

➤ Mange­årig opp­syns­mann Pål Bach for­tel­ler til Adres­sa at søp­pel­pro­ble­met øker. Folk tar med seg søp­la på kjøre­tur og kas­ter ut av bi­len. De fyl­ler kon­tei­ner­ne ved fri­om­rå­de­ne med hus­hold­nings­av­fall. Er det ikke plass, så set­tes det bare ved si­den av. Ja, gjer­ne også gam­le møb­ler de vil bli kvitt. Den­ne uskik­ken mange­dob­ler kom­mu­nens ut­gif­ter ved fri­om­rå­de­ne, iføl­ge Bach.

➤ Det er ikke bare ute at folk hi­ver fra seg. Mar­keds­an­svar­lig på kul­tur­hu­set, Mor­ten Ag­nor, lei av å pluk­ke snus og an­net av­fall etter kino­fore­stil­lin­ge­ne. Han und­rer seg over at folk ikke bru­ker av­falls­dun­ke­ne som er lett til­gjen­ge­lig. «Det har hendt vi har snak­ket til folk, og de trek­ker bare på skuld­re­ne».

➤ Det er skrem­men­de hold­nin­ger som av­dek­kes. Sam­fun­net må sva­re med ty­de­li­ge re­ak­sjo­ner mot for­søp­lin­gen, en­ten det skjer ute el­ler in­ne. Det hjel­per lite å la seg opp­rø­re av hval ful­le av mikro­plast, hvis vi for­søp­ler vår na­ere na­tur og of­fent­lig rom.

FOTO: THO­MAS SKJEG­GE­DAL THOR­SEN

PÅ SIN PLASS: Opp­syns­mann Pål Bach de­ler sin frust­ra­sjon over for­søp­lin­gen i naer­om­rå­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.