I gang med grunn­bo­rin­gen

Ram­bøll un­der­sø­ker nå grun­nen på Brings­verd i for­bin­del­se med plan­leg­gin­gen av ny E18.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Det er ikke be­stemt hvor den nye mo­tor­vei­en med fire felt skal kom­me, men en del av ut­red­nings­ar­bei­det er en rek­ke grunn­bo­rin­ger i et bredt bel­te fra Ni­d­elva til Dømme­s­moen for å se om det er mu­lig å leg­ge den nye mo­tor­vei­en i tun­nel, en­ten gjen­nom fjell el­ler som miljø­tun­nel.

Tirs­dag mor­gen gikk folk fra Ram­bøll i gang med å ta prø­ver på et av jor­de­ne til Tor Helge Ar­ne­vik på Brings­verd gård like ved da­gens E18.

Tror ikke de fin­ner fjell

Ar­ne­vik skrev i sin tid ho­ved­opp­ga­ve om de geo­lo­gis­ke for­hol­de­ne i om­rå­det da han gikk på Sta­tens gart­ner­sko­le på Dømme­s­moen, så han kjen­ner grun­nen godt.

– Hva kan du si om grunn­for­hol­de­ne i om­rå­det?

– Det er på bak­si­den av mo­re­nen de bo­rer. Det er vel­dig dypt ned til fjell der, sier bon­den.

Morene­ryg­gen, som be­står av løs­mas­ser lagt igjen av isen, kom­mer over Dømme­s­moen, Moy Mo­ner, Haus­land og ut på Has­sel­tan­gen.

Og fak­tisk er det så dypt ned til fjell at Ar­ne­vik ikke tror Ram­bøll vil fin­ne det ak­ku­rat på Brings­verd hvor de star­tet bo­ring man­dag.

– Jeg har ikke noe tro på at de kom­mer til fjell. Jeg vet at Sta­tens veg­ve­sen bo­ret 36 me­ter, og da kom de ikke til fjell, da de byg­get E18 for­ri­ge gang. Da sa jeg at de må ned til hav­nivå el­ler kan­skje dy­pe­re for å fin­ne fjell, sier han.

Ar­ne­vik me­ner det vir­ker opp­lagt at grun­nen går­den hans lig­ger på er na­tu­rens sper­re for Ni­d­elva.

– Det er mo­re­nen som har stengt av Tem­se, og Tem­se var en for­len­gel­se av Vik­ki­len. Det vil va­ere nok­så lo­gisk at Ni­d­elva rant ut Vik­ki­len, sier han.

Etter at isen la opp mo­re­nen, måt­te Ni­d­elva fin­ne en an­nen vei, og det ble ut på Ne­de­nes, hvor den ren­ner i dag.

– De­ler byg­da i to

Ar­ne­vik hå­per ikke den nye vei­en blir lagt over Brings­verd.

– Jeg er litt for­tvi­let hvis de skal leg­ge fire felt ved si­den av da­gens vei. Det blir vel­dig mye vei­er, og det vil gå vel­dig mye grunn. Vi som bor der er opp­tatt av at vei­en hel­ler leg­ges len­ger inn der det ikke bor folk. Det har mye med mil­jø­et, sko­len og Tem­se å gjø­re. Det er et his­to­risk om­rå­de, og vi had­de hå­pet vi had­de slup­pet noe mer inn­gri­pen i nå, sier han.

– Når vi sit­ter på Brings­verd, er det slik vi ten­ker, at vi har fått en motorvei gjen­nom byg­da, så tren­ger vi ikke en til. Når en dri­ver land­bruk og de kan­skje skal ta en tredje­del av jor­da, vil vi hel­ler de tar litt skog. Det de­ler jo Brings­verd-byg­da i to, sier Ar­ne­vik.

Grunn­bo­rin­ge­ne skal etter det Adres­sa har fått opp­lyst fort­set­te i vi­de­re i pla­n­om­rå­det i ti­den frem­over. ➤

KART: NYE VEI­ER

BREDT: Det gjen­nom­fø­res nå grunn­bo­rin­ger i et stort om­rå­de helt fra kom­mune­gren­sen til Dømme­s­moen og Fri­vold. Det er et sva­ert bredt pla­n­om­rå­de hvor E18 kan byg­ges i fire felt.

ARKIVFOTO

DYPT: Tor Helge Ar­ne­vik tror ikke Ram­bøll fin­ner fjell un­der åke­ren hans.

E18: Like ved da­gens E18, på Tor Helge Ar­ne­viks jor­de på Brings­verd, bo­rer Ram­bøll for å ta prø­ver av grun­nen. For­må­let er å ut­re­de hvor nye E18 kan byg­ges, og hvor­dan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.