Sterkt om men neske­han­del

I kveld er det ver­dens­pre­miere på den lo­kal­skrev­ne mu­si­ka­len Aseem. Det blir et sterkt møte med men­neske­han­del, barne­ar­beid og un­der­tryk­king.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - Kje­til Karl­sen kje­til@gat.no

– Nå er jeg vel­dig spent. Og gi­ret. Jeg, og vi, gle­der oss vel­dig mye til dis­se fore­stil­lin­ge­ne. Det var mye som gikk bra i går, og så hå­per vi at det skal sit­te skik­ke­lig når vi skal ha pre­miere i mor­gen. Men først og fremst er vi vel­dig gi­ret og gle­der oss vel­dig.

Det­te sier Trond Vor­haug til Adres­sa ons­dag etter­mid­dag. Da er det bare ett døgn igjen til det skal va­ere ver­dens­pre­miere i kul­tur­hu­set på mu­si­ka­len Aseem som han har skre­vet. Tirs­dag fikk Adres­sa va­ere med på en av de al­ler sis­te prø­ve­ne.

Mu­si­ka­len er skre­vet av Trond Vor­haug fra Hom­bor­sund, og hand­ler om 13 år gam­le Aseem. Han job­ber på en fab­rikk et sted i Asia, og der pro­du­se­rer de kla­er til folk i Ves­ten.

Tøff hver­dag

Aseem har kun én fri­dag i må­ne­den, noe som gjør at han ikke en­gang kan ha kon­takt med sin

egen fa­mi­lie. Etter hvert røm­mer han fra fab­rik­ken, og skaf­fer seg en jobb og et bed­re liv. Vi får se hvor­dan han som vok­sen sli­ter med å fin­ne ut av hva som er det rik­ti­ge å gjø­re for ar­bei­der­ne som ald­ri røm­te, og som fort­satt le­ver et hardt liv.

Gjen­nom skue­spill og san­ger får vi la­ere om hvor­dan hver­da­gen for ar­bei­de­re i sli­ke tekstil­fab­rik­ker er, hvor­dan de må stre­ve for å få en­de­ne til å mø­tes og hvor hardt det er å job­be un­der sli­ke for­hold. Vi får også møte en sjef på en av dis­se fab­rik­ke­ne, en sjef som selv har tatt en av de kvin­ne­li­ge ar­bei­der­ne som sex­sla­ve.

Har job­bet i fem år

I fem år har Vor­haug job­bet med mu­si­ka­len, og hans størs­te håp med den er at den vil bi­dra til end­ring, også hos inn­byg­ge­re i Grim­stad.

– Det er trist å ten­ke på at både barn og un­ge der ute le­ver un­der helt umen­nes­ke­li­ge for­hold. Jeg tror at mu­si­ka­lens inn­hold kan inn­stil­le både pub­li­kum, og de un­ge skue­spil­ler­ne, san­ger­ne og dan­ser­ne på å gjø­re en end­ring. Det fin­nes man­ge må­ter å bi­dra på. Bare å snak­ke om te­ma­et, kan gjø­re en for­skjell, sier han.

Det har han al­le­re­de gjort selv. Vor­haug har nem­lig va­ert med på å snak­ke om team­et på fle­re sam­lin­ger.

MO­DER­NE SLAVERI: Det er et al­vor­lig og tungt tema Trond Vor­haug har tatt for seg når han har skre­vet mu­si­ka­len Ase em . Den hand­ler om mo­der­ne slaveri og barne­ar­beid i tekstil­in­du­stri­en. Men det blir ikke bare trist, men også mye moro og flott mu­sikk.

BAN­DET: In­stru­men­te­ne trak­te­res av Trond Øgren Tellef­sen (t.v.), Sond­re Ras­mus­sen, Halvor Aa­sen, Han­ne Øhrn Drø­nen og Es­pen Grundtjern.

STAR­TER RES­TAU­RANT: Her har Aseem blitt vok­sen og har star­tet en res­tau­rant. Her er no­en av ar­bei­der­ne.

RE­GIS­SØ­REN: Le­ne He­len La­ge­sen har fått an­sva­ret for re­gi­en, og hun var full av lov­ord un­der en av de sis­te prø­ve­ne.

HO­VED­ROL­LEN: Elias Bjar­narstein Son­ge har ho­ved­rol­len som Aseem i mu­si­ka­len med sam­me navn.

MAN­NEN BAK: Trond Vor­haug har en rol­le selv i mu­si­ka­len og spil­ler fa­ren til Aseem. Det var han som send­te søn­nen bort til barne­ar­bei­der­fab­rik­ken der han vokser opp.

FABRIKKSJEFEN: Her mø­ter Aseem den faele fabrikksjefen, spilt av Dag­finn Kn­ut­sen.

FEST: Her er det mid­dag hos den ita­li­ens­ke am­bas­sa­dø­ren og Aseem har la­get en takke­tale.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.