Fevik-kvin­ne gir ut ro­man om for­norsk­nin­gen

El­len Thors­da­len på Fevik har ut­gitt ro­ma­nen Mors døt­re.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Pe­er@gat.no

Thors­da­len er opp­rin­ne­lig fra ski­botn i Nord-Troms, der hun ble født i 1951. Hun har tid­li­ge­re ut­gitt to bø­ker.

«Mors døt­re» på for­la­get Cal­li­idLa­ga­dus i Ka­ra­sjok. Boka er skre­vet på norsk. Det skal va­ere bok­lan­se­ring på Bi­blio­te­ket i Tromsø 15.nov. Pro­fesseor Jens Ivar Ner­gård fra Uni­ver­si­te­tet i Tromsø skal ta opp for­norsk­nings­pro­ses­sen i for­kant av at Thors­da­len pre­sen­te­rer boka.

– His­to­ri­en er lagt til en fa­mi­lie et sted i Troms på 30-tal­let. Stor­po­lik­ken som for­år­sa­ker for­norsk­nings­pro­ses­sen er vevt inn i ro­ma­nen. Øns­ket fra sty­res­mak­te­nes side om å tvin­ge al­le til å snak­ke norsk gri­per sterkt inn i de fles­te fa­mi­lie­ne. La­ere­re­ne er på­lagt å un­der­vi­se på norsk. Bar­na får ikke hjelp til å for­stå det frem­me­de språ­ket som mø­ter dem fra førs­te dag på sko­len. Un­ge­ne blir nek­tet å snak­ke sa­misk i fri­mi­nut­te­ne. De fles­te går ut av sko­len som ta­pe­re, men en­kel­te kla­rer seg. Den voks­ne ung­dom­men, døt­re­ne, rei­ser fra byg­da og be­gra­ver sitt mors­mål og for­sø­ker å kla­re seg så godt de kan, for­tel­ler Thors­da­len i en mail til Adres­sa.

– Jeg an­tar at man­ge godt voks­ne men­nes­ker vil kjen­ne seg igjen i skole­hver­da­gen, og yng­re men­nes­ker vil få et lite inn­blik­ket i hvor­dan skole­hver­da­gen kun­ne arte seg. Der­for kan ro­ma­nen ha et stort ned­slags­felt i i Ag­der, me­ner Thors­da­len.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

FORNORSKNING: El­len Thors­da­len har skre­vet ro­man om for­nors­kings­pro­ses­sen av sa­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.