Bryg­ger på øl-suk­sess

De star­tet med å bryg­ge øl på hobby­ba­sis i kjel­le­ren. Nå pro­du­se­rer de øl­bryg­gings­ut­styr og får hen­ven­del­ser fra hele ver­den.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - B

b Øy­vind Stok­kan og Es­pen Pet­ter­sen har spe­sial­de­sig­net øl­bryg­gings­ut­styr. De har også ut­vik­let sin egen pro­gram­vare til å sty­re pro­duk­sjo­nen. Fore­lø­pig sel­ger de ut­sty­ret kun i Nor­den, men de får hen­ven­del­ser fra hele ver­den.

Sel­ska­pet Ap­pa­ra­tus AS ble stif­tet i 2016 av Es­pen Pet­ter­sen og Øy­vind Stok­kan.

Pet­ter­sen er in­ge­ni­ør av yr­ke, og Stok­kan har bak­grunn fra im­port og mar­keds­fø­ring.

– Res­ten måt­te vi la­ere un­der­veis, da vi sat­te i gang pro­sjek­tet med å lage ekte norsk­byg­get ut­styr for ølbrygging, for­tel­ler Stok­kan.

Star­tet egen crowd­fun­ding

Ut­sty­ret har fått merke­v­are­nav­net Brewto­ols.

– Vi fikk en vik­tig start­hjelp av Re­gio­nalt Na­e­rings­råd ved Bo­dil Slette­bø. Det­te hjalp oss mye med ut­vik­lin­gen i star­ten. Over en pe­rio­de på cir­ka tre år og 5–6 tu­sen ar­beids­ti­mer på kvelds­tid, lan­ser­te vi merke­va­ren rett før ju­len 2017, for­tel­ler Stok­kan.

De vil­le sel­ge 100 en­he­ter før de star­tet pro­duk­sjo­nen, og ord­net selv en crowd­fun­ding ved at kun­de­ne for­hånds­be­tal­te hele be­lø­pet.

– Det ble raskt stor in­ter­es­se, og in­nen to uker etter lan­se­ring ble vi kon­tak­tet av fle­re av de størs­te dis­tri­bu­tø­re­ne i Nor­ge, sier Stok­kan.

In­nen tre må­ne­der var alle de 100 førs­te en­he­te­ne solgt og de stop­pet sal­get. Før som­mer­en 2018 sig­ner­te sel­ska­pet en av­ta­le med CraftCo. AS (Brygg­selv. no), for dis­tri­bu­sjon til bu­tik­ker i Nor­ge og Sverige. Det­te er Nor­ges størs­te dis­tri­bu­tør av ut­styr og rå­va­rer for Ølbrygging.

– Ei­e­ren og pro­dukt­sje­fen had­de troa på oss og sam­ar­bei­det fun­ger­te vel­dig godt. En slik av­ta­le gjor­de også at vi fikk In­no­va­sjon Nor­ge med på la­get. Vi var av­hen­gig av en bank som tur­te å sat­se på oss og Spare­bank1 SR-Bank tok oss un­der vin­ge­ne. Uten SR-Bank had­de ikke pro­sjek­tet va­ert mu­lig å gjen­nom­føre, så vi vil gjer­ne ret­te en stor takk til dem, sier Pet­ter­sen.

De­ler fra hele ver­den

De­le­ne som bru­kes i sys­te­me­ne pro­du­se­res på cir­ka 20 fab­rik­ker over hele ver­den. Si­den det mes­te av kom­po­nen­ter er spe­sial­de­sig­net var det sva­ert om­fat­ten­de å fin­ne rik­ti­ge le­ve­ran­dø­rer på alle de­le­ne. De­le­ne skul­le va­ere av den høy­es­te kva­li­te­ten som var å fin­ne, så det ble en kre­ven­de og la­e­re­rik opp­ga­ve å fin­ne le­ve­ran­dø­rer.

– Kon­troll­sys­te­met er også ut­vik­let av oss, og har en 7-tom­mers touch-skjerm, med pro­gram­vare byg­get helt fra scratch. Vi de­sig­ner pro­gram­va­ren selv, men har noen utro­lig dyk­ti­ge ut­vik­le­re med oss på å teg­ne krets­kor­te­ne og pro­gram­me­rin­gen, sier Pet­ter­sen.

– Fle­re har fra­rå­det oss å byg­ge ut­sty­ret i Nor­ge, men vi øns­ket det­te al­li­ke­vel, selv om det kos­ter mer. Det har vist seg å va­ere noe av det kun­de­ne våre set­ter mest pris på, og vi ser fram til å fort­set­te med det­te. Det er utro­lig gøy å va­ere trygg på at det er gjort skik­ke­lig. I til­legg er det all­tid gøy å gå litt av gode løs­nin­ger, er det mu­lig å gjø­re en del av dis­se opp­ga­ve­ne i Nor­ge, og fort­satt kun­ne tje­ne pen­ger. Mye av ver­di­en i sel­ska­pet lig­ger nå i det sto­re nett­ver­ket av fab­rik­ker og dyk­ti­ge folk. Vi øns­ker å gjen­bru­ke mye av tek­no­lo­gi­en og pro­duk­sjons­nett­ver­ket til and­re merke­va­rer i frem­ti­den, leg­ger han til.

Sva­ert gode til­bake­mel­din­ger

I dis­se da­ger le­ve­res de 100 førs­te som ble be­stilt i star­ten av året ut, og snart star­ter le­ve­ring til bu­tik­ker via CraftCo, og di­rekte­salg i egen nett­bu­tikk.

De to har fått sva­ert gode til­bake­mel­din­ger av de førs­te kun­de­ne.

– Det be­tyr utro­lig mye når vi har lagt ned så man­ge tu­sen ti­mer med ar­beid, sier de to.

– Må­let er å ska­pe en ba­ere­kraf­tig be­drift som skal va­ere en spen­nen­de og gi­ven­de ar­beids­plass. Vi har al­le­re­de en del­tids­an­satt, som er utro­lig dyk­tig, og vi har tro på at triv­sel, en­ga­sje­ment og at de an­sat­te fø­ler seg tryg­ge, er nøk­ke­len til suk­sess og ser fram til å an­set­te fle­re dyk­ti­ge men­nes­ker på leng­re sikt.

Be­drif­ten øns­ker også å bi­dra med kom­pe­tan­se inn i bi­stands­pro­sjek­ter.

Star­tet med hobby i kjel­le­ren

Det hele star­tet med et venn­skap og en fel­les hobby, da ko­ne­ne til Stok­kan og Pet­ter­sen stu­der­te sam­men.

– Vi be­gyn­te å bryg­ge øl sam­men som hobby, og end­te med å byg­ge et stort an­legg med tan­ker på 100 li­ter i kjel­le­ren. Det ble i over­kant stort for oss. Da vi kik­ket etter ut­styr på nett, tenk­te vi at det­te kan vi jo byg­ge selv, sier Pet­ter­sen.

Og slik star­tet alt­så øl­bryg­ger­even­ty­ret for de to ka­me­ra­te­ne, som nå får hen­ven­del­ser fra hele ver­den.

Men de åp­ner først di­rekte­salg kun i Nor­den.

– Der­et­ter åp­ner vi for Euro­pa på ny­året og vil sat­se mer i USA og i Aust­ra­lia mot slut­ten av 2019, sier Stok­kan.

Sel­ska­pet ser ut til å om­set­te for cir­ka 3 mil­lio­ner i 2018, og for­ven­ter en kraf­tig øk­ning i 2019, si­den man­ge av ord­re­ne som kom­mer inn i år ikke blir le­vert før nes­te år.

FOTO: Ca­mil­la Hov­stø

SAT­SER: Es­pen Pet­ter­sen og Øy­vind Stok­kan har sat­set på ut­styr til ølbrygging hjem­me, med fir­ma­et Ap­pa­ra­tus AS og pro­duk­tet Brewto­ols. De for­hånds­solg­te 100

en­he­ter på få må­ne­der, og har al­le­re­de fått vel­dig god re­spons. De byg­ger selv ut­sty­ret, og hol­der til i Østerhus.

BYG­GER SELV: Til tross for at man­ge var kri­tis­ke, be­slut­tet ka­me­ra­te­ne at de øns­ket å byg­ge ut­sty­ret selv i Nor­ge. De­le­ne får de fra uli­ke fab­rik­ker.

IN­GE­NI­ØR: Es­pen Pet­ter­sen er in­ge­ni­ør av yr­ke og kob­ler sam­men det elek­tris­ke i øl­bryg­ger­ut­sty­ret.

TOUCH: Kon­troll­sys­te­met er ut­vik­let av de to, og har en 7-tom­mers touch-skjerm, med pro­gram­vare byg­get helt fra bun­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.