Pub­li­kums­frie­ri før sis­te se­rie­kamp

Ulrik Reinal­do Berglann er blant Jervs­pil­ler­ne på ut­gå­en­de kon­trakt. Han ute­luk­ker ikke at søn­da­gens kamp mot Troms­da­len blir hans sis­te.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - b FOT­BALL

Ulrik Berglann kan va­ere blant spil­ler­ne som spil­ler sin sis­te kamp for Jerv. Han hå­per på mye folk på Le­ver­myr.

Reinal­do Berglann er en av fem Jerv-spil­le­re på ut­gå­en­de kon­trakt.

Han vil ikke kom­men­te­re om søn­da­gens kamp mot Troms­da­len på Le­ver­myr blir hans sis­te i Jerv-drak­ta, sam­ti­dig som han for­tel­ler at det ikke har va­ert noen dia­log med klub­ben i det sis­te.

– Nei, det har ikke va­ert noe mer dia­log enn at jeg pra­tet med dem for en til­ba­ke. Nå må vi først ha fo­kus på den kam­pen som kom­mer mot Troms­da­len, så får vi alle ta en eva­lu­e­ring etter det. Men jeg er all­tid mot­ta­ke­lig for dia­log, for­tel­ler hur­tig­to­get.

Ten­ker ikke på ned­rykk

Reinal­do Berglann og Jerv har ikke pres­tert som fan­sen drøm­te om den­ne se­son­gen, og der­som alt skul­le gå galt i sis­te se­rie­run­de kan det også bli ned­rykk­s­kva­lik.

– Det ten­ker vi ikke på. Det had­de va­ert for dumt å bru­ke for mye fo­kus på det. Vi ten­ker at vi er i an­greps­po­si­sjon og har alt i våre hen­der, for­kla­rer nord­len­din­gen.

Han er sam­ti­dig klar på at Jerv har fullt fo­kus på å av­slut­te se­son­gen på best mu­lig vis.

– Nå har vi kun fo­kus på å vin­ne kam­pen på søn­dag, og det øns­ker vi å kla­re. Jeg for­ven­ter et Troms­da­len-lag som er på­skrudd, og som øns­ker å vin­ne like mye som oss (Troms­da­len kan kap­re den sis­te opp­rykk­s­kva­li­ken hvis and­re re­sul­ta­ter også går de­res vei, sam­ti­dig som de selv slår Jerv). Det kom­mer ikke til å bli en lett kamp, spår Reinal­do Berglann.

Sta­bi­le

Troms­da­len har hatt en so­lid se­song, og har lagt på kva­lik­plass sto­re de­ler av se­son­gen.

Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø for­ven­ter også en tøff kamp i se­son­gens sis­te opp­gjør.

– Vi mø­ter det la­get som kan­skje har im­po­nert mest i år. De har lagt sta­bilt på kva­lik­plass vel­dig len­ge. Og har sam­let en fin gjeng med gode, tek­nis­ke spil­le­re som tør å spil­le fot­ball. Men vi skal ha et grep om kam­pen som gjør at vi skal kla­re å stå imot, me­ner Sand­stø.

Han spår en tett kamp på Le­ver­myr.

– Det blir en helt åpen og jevn kamp. For oss hand­ler det om å va­ere kla­re og at alle er for­be­redt på hva vi mø­ter både av spil­le­re og for­ma­sjon, for­tel­ler Jerv-tre­ne­ren.

Han er klar på at Jerv også har hatt litt eks­t­ra fo­kus på sis­te tredje­de­len, etter å kun ha sco­ret fire mål på de sis­te seks hjemme­kam­pe­ne og seks mål på de sis­te ni kam­pe­ne.

Han for­tel­ler vi­de­re at la­get har job­bet hardt på tre­ning den sis­te uke etter det styg­ge 1-4-ta­pet for Ull/Ki­sa for­ri­ge søn­dag.

Jerv har ikke vun­net si­den Strøm­men ble slått 1-0 hjem­me på Le­ver­myr 23. sep­tem­ber.

Si­den den gang har det gått fem kam­per.

Frir til pub­li­kum

Ulrik Reinal­do Berglann hå­per Grimstad-pub­li­kum kjen­ner sin be­sø­kel­ses­tid og kom­mer på kamp på søn­dag.

– Vi hå­per jo at det kom­mer man­ge folk. Jo fle­re folk jo mer giv og ten­ning blir det i la­get. Mye folk gir det lil­le eks­t­ra. Man kan vel godt kal­le det­te er frie­ri til fan­sen, sier han.

Til søn­da­gens kamp må Jerv kla­re seg uten Es­pen Knud­sen og Mar­tin Ho­el An­der­sen som er ute med ka­ran­te­ne, og Andreas Ha­gen som er ska­det.

FOTO: ARKIV

PÅ UT­GÅ­EN­DE: Ulrik Reinal­do Berglann er på ut­gå­en­de kon­trakt i Jerv. Han for­tel­ler at det ikke har va­ert dia­log med klub­ben den sis­te ti­den. Her er han i hjemme­kam­pen mot Levan­ger (0-0).

FOTO: ARKIV

ÅPEN KAMP: Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø spår en jevn kamp mot Troms­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.