Fer­dig i kom­mu­nen

Ivar Lyngstad job­ber ikke len­ger som kva­li­tets­sjef i Grimstad kom­mu­ne. Han gikk for kort tid si­den av med pen­sjon.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - B KOM­MU­NEN b Kje­til Karl­sen kje­til@gat.no

Kva­li­tets­sje­fen har slut­tet i kom­mu­nen.

b

– Det stem­mer at Ivar Lyngstad har slut­tet her og gått av med pen­sjon, og vi er nå i ferd med å er­stat­te den­ne kom­pe­tan­sen og an­set­te en ny på det­te om­rå­det.

Det­te for­tel­ler råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim til Adres­sa. Det var 1. ok­to­ber at Lyngstad gikk av med AFP etter å ha va­ert an­satt i Grimstad kom­mu­ne i en år­rek­ke, sist i stil­lin­gen som kva­li­tets­sjef. Han had­de da an­sva­ret for be­red­skaps­pla­ne­ne og in­tern­kon­troll­sys­te­met til kom­mu­nen. Det­te be­står blant an­net av det så­kal­te ROS­ar­bei­det, ri­si­ko- og sår­bar­hets­ar­bei­det.

– Had­de en spe­si­ell kom­pe­tan­se

– Nå ble han en om­dis­ku­tert mann etter alt det som skjed­de med inn­kjøps­sa­ken, og han del­tok i som­mer også i en gans­ke hef­tig po­le­mikk i Adres­sa med fle­re kri­ti­ke­re av inn­kjøps­sa­ken, blant and­re BI-pro­fes­sor Pet­ter Gottschalk og Karl Mei­del Johansen. Hvor­dan vil du hus­ke Lyngstad fra din tid i kom­mu­nen?

– Ivar Lyngstad had­de en spe­si­ell kom­pe­tan­se in­nen­for in­tern­kon­troll, be­red­skap og ROS-ana­ly­se. Det­te er en vik­tig kom­pe­tan­se for kom­mu­nen å ha. I den ti­den jeg ble kjent med ham, var det nok han som i stor grad vi­dere­ut­vik­let det­te fag­om­rå­det og den kom­pe­tan­sen kom­mu­nen har i dag på det­te om­rå­det. Han had­de der­for en vik­tig rol­le med det­te, sier hun.

– Han av­slut­tet sin kar­rie­re i kom­mu­nen som kva­li­tets­sjef, men det­te var en ny­opp­ret­tet stilling han fikk av den for­ri­ge råd­man­nen Per Kris­ti­an Varei­de i 2015. Lyngstad var der­med den al­ler førs­te som gikk inn i den­ne stil­lin­gen etter at han gikk av som kom­mu­nal­sjef for hel­se og om­sorg, en stilling han selv søk­te av­skjed fra. Vil du fort­set­te med å ha en slik stilling i kom­mu­nen, el­ler leg­ger du den ned med hans av­gang?

– Ja, den­ne stil­lin­gen vil vi fort­set­te med. Da ikke som en fag­sjef­stil­ling, men som en råd­gi­ver­stil­ling. Vi tren­ger kunn­skap og kom­pe­tan­se på ROS-ana­ly­se, in­tern­kon­troll og be­red­skap. Det­te er der­for en nøk­kel­rol­le i be­red­skaps­ar­bei­det vårt, sier hun.

Ny­bø Sol­heim sier også at stil­lin­gen har va­ert lyst ut to gan­ger og at de har hatt 26 sø­ke­re til stil­lin­gen.

Etter andre­gangs­ut­lys­nin­gen er de nå fer­di­ge med første­gangs­in­ter­vju og har kalt inn til andre­gangs­in­ter­vju nes­te uke.

Vil ikke kom­men­te­re sa­ken selv

Adres­sa var også i kon­takt med Ivar Lyngstad, men han øns­ket ikke å kom­men­te­re den­ne sa­ken selv.

ARKIVFOTO

FER­DIG: Ivar Lyngstad job­ber ikke len­ger i Grimstad kom­mu­ne, men har nå gått av med AFP og blitt pen­sjo­nist.

SØ­KER ETTER NY: Råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim sier de nå hol­der på å an­set­te en ny per­son i stil­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.