Drøm­mer om å leve av fot­bal­len

To­bias Col­lett og KFUM Oslo mø­ter lør­dag selv­es­te Fred­rik­stad i kva­likkamp om play­off til 1. di­vi­sjon. Den tid­li­ge­re Jervs­pil­le­ren hå­per å kun­ne leve av fot­bal­len i frem­ti­den.

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - b AKTUELT NAVN b Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

– Hvor­dan er det å va­ere med på en slik sports­lig opptur?

– In­gen­ting an­net enn vel­dig gøy. Det er det man vil, å vin­ne noe. Jeg var med på det i Jerv også, så det er vel­dig gøy. – Hvor­dan er mage­fø­lel­sen før kam­pen Fred­rik­stad, tro­lig med fle­re tu­sen på tri­bu­nen?

i– Jeg gle­der meg bare vel­dig. Men kla­rer vi å slå dem med tre mål, kan de også kla­re det. Ram­men rundt blir enda ku­le­re enn jeg har opp­levd før, kan­skje. – Hvor­dan trives du i Oslo?

– Jeg trives vel­dig godt. Da­ge­ne går i ett. Jeg job­ber mye og tre­ner mye. Jeg flyt­tet hit for fot­bal­len og trives med det. – Hva li­ker du best å gjø­re i hel­ge­ne?

– Vi har kam­per på lør­da­ger, men etter kamp og på søn­da­ger er det fint å va­ere litt i byen og ute med ven­ner. Det er gøy med nytt mil­jø og ny by. – Hva bare må du ha om mor­ge­nen?

– Vann og to knekke­brød. – Hva drøm­mer du om?

– Jeg drøm­mer om å leve av å spil­le fot­ball på høyst mu­lig nivå. Spa­nia had­de va­ert gøy. – Hvem ser du opp til?

– Mar­ce­lo som fot­ball­spil­ler. Men­nes­ke­lig har jeg ikke tenkt så mye på. – Hva pro­vo­se­rer deg?

– At folk ikke er hyg­ge­li­ge. – Hva bren­ner du for? – Fot­ball. – Hvis du har en dår­lig dag, hva gjør du for å bli glad igjen? – Ser på «The Office». – Hva be­tyr Grimstad for deg?

– Vel­dig mye. Jeg hå­per jeg kan flyt­te til­ba­ke en gang. Det er en fin by å vokse opp i. – Når er Grimstad på sitt bes­te?

– Ikke om vin­te­ren, i alle fall. Det er som­mer­en. – Det vers­te med Grimstad, da?

– Kan­skje vin­te­ren. – Tror du det er mer mel­lom him­mel og jord enn vi kan san­se? – Vet ikke. – Hva le­ser du helst? – Bio­gra­fi­er. – Hva lyt­ter du til? – Va­riert mu­sikk. – Hvil­ken film an­be­fa­ler du?

– Min fa­vo­ritt er kan­skje «For­rest Gump». «The Untouchab­les er» også fin.

FOTO: KFUM

OPPTUR: To­bias Col­lett spil­ler om opp­rykk til 1. di­vi­sjon med KFUM Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.