Eide sko­le fei­rer 25 år

Eide sko­le skal fei­re 25 års ju­bi­le­um med en rek­ke ar­ran­ge­men­ter i no­vem­ber.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - B SKO­LE red@gat.no

Ny sko­le i Eide ble åp­net og tatt i bruk i au­gust 1993 – etter en in­tens og hek­tisk po­li­tisk kamp, som var sterkt for­ank­ret i lo­kal­mil­jø­et. Unge små­barns­for­eld­re dan­net i 1989 Eide for­eldre­for­ening som had­de som ho­ved­for­mål å kjem­pe for ny sko­le.

– På det tids­punkt had­de Eide­byg­da va­ert uten sko­le i 30 år etter kom­mune­sam­men­slå­in­gen av Eide kom­mu­ne med Landvik i 1963. Sko­len var sterkt sav­net i byg­da, sier ar­ran­ge­ments­ko­mi­te­en for ju­bi­le­et. Den be­står av Ani­ne Sa­mu­el­sen, Mo­ni­ca Sø­ren­sen, Astrid Helle­land Nord­by og Søl­vi Klei­va Ug­land.

– Vi me­ner at fei­rin­gen av 25-års­ju­bi­le­et skal fore­gå gjen­nom hele skole­året i form av små drypp og mar­ke­rin­ger via det tra­di­sjo­nel­le års­hjul. Års­hju­let har en so­lid, sterk tra­di­sjon og er en grunn­mur i sko­lens virk­som­het. Vi fo­ku­se­rer på de tra­di­sjo­ner som fak­tisk har over­levd 25 år, opp­ly­ser ko­mi­te­en.

Men ho­ved­mar­ke­rin­gen blir fra etter­mid­da­gen tors­dag 15. no­vem­ber. Da In­vi­te­res or­ga­ni­sa­sjo­ner og en­kelt­per­soner som har bi­dratt til å gjø­re Eide sko­le til det den er, blant an­net Eide sogne­lag, Hom­bor­sund­mu­si­kan­te­ne, Eide kir­ke, Eide Sanitetsforening, Eide kul­tur­are­na, Fyr­sty­ret, UiA, Nor­ges Mu­sikk­høy­sko­le, Eide­ka­me­ra­te­ne Idretts­lag med fle­re.

I til­legg blir det en rek­ke ak­ti­vi­te­ter på sko­len frem mot jul og i vår­se­mes­te­ret i an­led­ning ju­bi­le­et.

JU­BI­LE­UM: De an­sat­te ved Eide sko­le in­vi­te­rer til ju­bi­le­ums­fei­ring 15. no­vem­ber i an­led­ning av at det er 25 år si­den sko­len ble åp­net. Bak f v. Thor Ivar Fløi­stad, Ei­vindAnd­re Tuns­berg, Ås­mund Kyl­ling­stad, Tho­mas Hel­ling. 2.rek­ke f v. Ann Kn­ut­sen, Astrid H. Nord­by, Mo­ni­ca Sø­ren­sen, Anet­te Svend­sen, Amine Sa­mu­el­sen, In­ger Hil­de Ha­ga, Søl­vi Klei­va Ug­land, Pet­ter Gy­ring, foran f v. Ani­ta S Leh­land, Linn Fall­ås, An­ne Lene Foss­dal Gith­mark, Bea­ta J Lar­sen, He­le­ne Salve­sen, To­ril Sto­raek­re, Jor­unnH Salve­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.