FOR 50 ÅR SI­DEN FOR 25 ÅR SI­DEN

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - b GÅR GRIMSTAD b WALDEMAR OG b b DEN STO­RE ET KLART b FORMANNSKAPET BEVILGET

Sang­for­ening en stil­le død i møte? Det be­gyn­ner å bli pro­ble­mer å hol­de liv i den 105 år gam­le sang­for­enin­gen på grunn av dår­lig re­krut­te­ring. Man har i for­enin­gen be­gynt å lure på om det er kor­san­gens form det er noe i vei­en med.

Hjør­dis Rei­nert­sen aeres­med­lem­mer i Svømme­klub­ben.

TV-inn­sam­lings­ak­sjo­nen til Røde Kors ga et re­sul­tat i Grimstad på 330.000 kro­ner, cir­ka 20 kro­ner pr. hode.

fler­tall i skole­sty­ret vil ikke opp­he­ve krets­gren­se­ne i Grimstad.

160.000 kr til Ag­der Tea­ter etter te­le­fon­run­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.