– Det­te er ikke skrem­sels­pro­pa­gan­da

Ord­fø­rer­kan­di­dat Lene Lange­myr (FrP) til­bake­vi­ser kri­tikk som Thor Sønde­naa kom med i et inn­legg i Adres­sa.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - B DE­BATT Lene Lange­myr (FrP)

Le­ser­nes me­ning: I tors­da­gens ut­ga­ve av Grimstad Adresse­ti­de­ne ble Grimstad FrP ved meg be­skyldt for å slå po­li­tisk mynt og be­dri­ve skrem­sels­pro­pa­gan­da ved å si at KrF kun­ne vel­te E18 pro­sjek­tet.

Det­te er ikke å slå po­li­tisk mynt, in­gen skrem­sels­pro­pa­gan­da. Kun en rea­li­tet, og her skal jeg for­kla­re hvor­for.

Det er egent­lig et gans­ke en­kelt regne­styk­ke Ap + KrF + Sp + SV + Mdg = fler­tall i Stor­tin­get. Fler­tal­let i Stor­tin­get, kan leg­ge ned Nye vei­er. Set­ter KrF da inn Stø­re som stats­mi­nis­ter har de sør­get for at det blir et fler­tall i Stor­tin­get.

Ap har vars­let en full gjen­nom­gang, LO øns­ker en av­vik­ling, SV øns­ker en av­vik­ling, Mdg øns­ker en av­vik­ling, og Sp me­ner det sam­me som de par­ti­ene der de får makt.

Ord­fø­re­ren ba­ga­tel­li­ser­te det­te da Adres­sa kon­fron­ter­te ham med Grimstad FrPs po­li­tis­ke ut­ta­lel­se fra års­mø­tet.

Både an­sat­te i Sta­tens Veg­ve­sen, Nye vei­er, po­li­ti­ke­re og by­rå­kra­ter må løf­te blik­ket og se litt len­ger frem enn ak­ku­rat «ut uka».

Det er det po­li­tis­ke over­ord­ne­de spil­let som vil kun­ne va­ere ut­slags­gi­ven­de her, ikke hva Grimstad KrF, Mdg, SV, Sp el­ler Ap øns­ker, men hvor­dan re­sul­ta­tet av det na­sjo­na­le spil­let vil ende. For FrP er det in­gen ba­ga­tell.

For FrP er det in­gen skrem­sels­pro­pa­gan­da, men et re­elt sce­na­rio der­som Stø­re blir stats­mi­nis­ter.

Der FrP øns­ker frem­skritt, øns­ker Ap til­bake­skritt. Der FrP ikke bryr seg om hva slags firma­navn som står på ut­byg­ger­nes ar­beids­kla­er, vil LO selv­sagt kun kun ha en stat­lig logo.

Der­for er det be­tryg­gen­de for E18 ut­byg­gin­gen at KrF nå ser ut til å ha red­det det­te pro­sjek­tet – fore­lø­pig.

VEIUTBYGGING: Grimstad Frp og Lene Lange­myr fryk­ter fort­satt for E18-ut­byg­gin­gen til fire­felt der­som Jo­nas Gahr Stø­re skul­le bli stats­mi­nis­ter ved hjelp av KrF. Bil­det vi­ser E18 ved Grim­stad­por­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.