In­ge­ni­ø­ren Ali har søkt ov

Ali Reza Qasemi har bachel­or­grad in­nen for­ny­bar ener­gi. Til tross for ut­dan­nin­gen fra UiA, har ikke Qasemi fått til­slag på noen av de over 200 jobb­søk­na­de­ne.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - B ARBEIDSLIV

Be­grun­nel­se­ne går ofte på at han mang­ler fag­brev og er­fa­ring. Ali Reza Qasemi kom til Nor­ge i 2009 som flykt­ning fra Af­gha­ni­stan.

39-årin­gen har kone og fire barn, to av dem født i Nor­ge.

Han be­gyn­te på Lis­ter vi­dere­gå­en­de sko­le i 2011, før han i 2014 star­tet sitt bachel­or­stu­die ved UiA i Grimstad.

Reis­te rundt på Sør­lan­det

Men, etter full­ført stu­die og en bachel­or­grad in­nen for­ny­bar ener­gi, sli­ter Qasemi med å få seg jobb.

– Jeg be­gyn­te å søke etter job­ber i mai 2017. Jeg har fort­satt ikke fått noen jobb. Alle job­be­ne jeg har søkt på svar­te med at jeg måt­te ha fag­brev el­ler 3–5 års er­fa­ring.

– Jeg har søkt på over 200 job­ber. Kan­skje 95 pro­sent av ar­beids­gi­ver­ne har sagt at jeg tren­ger fag­brev el­ler er­fa­ring. Tid­li­ge­re i høst bruk­te jeg tre­fire da­ger på å rei­se rundt hele Sør­lan­det for å be­sø­ke elek­tri­ker­fir­ma­er for å høre om prak­sis­plass, men det var in­gen, for­di opp­ta­ket var tid­li­ge­re i au­gust. Hel­dig­vis er det nytt opp­tak igjen i fe­bru­ar/mars, for­tel­ler Qasemi.

Ikke nok til å for­sør­ge

39-årin­gen er klar på at det er en vans­ke­lig si­tua­sjon.

– Det er vel­dig vans­ke­lig å stå uten jobb. Jeg får litt støt­te fra NAV, men det er ikke nok til å for­sør­ge hele fa­mi­li­en. Jeg har blitt 39 år også, så det er ikke like lett for meg å be­gyn­ne på nytt med ut­dan­ning som for en 21-22-åring. Jeg skal jo for­sør­ge fa­mi­li­en også.

Qasemi for­tel­ler at han be­gyn­te å job­be i fa­rens bu­tikk som ni­åring.

Si­den den gang har det blitt man­ge job­ber, man­ge yr­ker, og man­ge nye ste­der på grunn av kri­gen i hjem­lan­det.

Ang­rer

Han for­kla­rer vi­de­re at han tid­lig ble fore­spei­let at det ikke vil­le va­ere noe pro­blem å få jobb etter endt ut­dan­ning.

– Råd­gi­ve­ren på vi­dere­gå­en­de sa at det var man­ge job­ber in­nen­for det­te. Der­for valg­te jeg det. Jeg be­gyn­te på vi­dere­gå­en­de i 2011. Had­de jeg be­gynt på yr­kes­fag den gan­gen kun­ne jeg hatt fag­brev og jobb i 2015. Å va­ere in­ge­ni­ør uten jobb be­tyr in­gen­ting. Det er vel­dig vans­ke­lig for meg å be­gyn­ne som la­er­ling med 85–86 kro­ner ti­men, men hvis jeg ikke får jobb in­nen fe­bru­ar/mars vil jeg søke om la­er­ling­plass for å få fag­brev, for­tel­ler Qasemi. Han leg­ger til at det er tungt, og at kona også er lei seg for at han ikke har jobb.

– Had­de jeg visst det­te for åtte år si­den vil­le jeg valgt yr­kes-

fag. Jeg vil­le bare ha jobb. Jeg li­ker ikke å sit­te hjem­me, så jeg kom­mer til å fort­set­te å søke på job­ber, leg­ger han til.

Taxi

Enn så len­ge kan det gå mot en mid­ler­ti­dig jobb som taxi­sjå­før for Qasemi.

Han for­tel­ler at han i regi NAV ble satt i kon­takt med et taxi­fir­ma, og han ven­ter i skri­ven­de stund på svar der­fra.

Vil hjel­pe fle­re i ar­beid

Liv Fla­ten, kon­sti­tu­ert le­der i NAV Grimstad, kom­men­te­rer ikke Qase­mis sak spe­si­fikt, men for­tel­ler på ge­ne­rell ba­sis at NAV øns­ker å bi­dra til at enda fle­re kom­mer seg i ar­beid.

– NAV Grimstad gir in­di­vi­du­elt til­pas­set opp­føl­ging ut ifra den en­kel­tes be­hov for bi­stand som ar­beids­sø­ker. In­tro­duk­sjons­pro­gram­met er et til­pas­set pro­gram for flykt­nin­ger, og har som mål å sik­re at den som tren­ger grunn­leg­gen­de kva­li­fi­se­ring skal få re­le­van­te til­tak og vei­led­ning for å kom­me i ut­dan­ning el­ler jobb, for­tel­ler Fla­ten.

Fla­ten mel­der vi­de­re at NAV kan bi­stå med vei­le­der for råd og vur­de­rin­ger.

– Det kan va­ere for­skjel­li­ge grun­ner til at man ikke får job­ben i en søke­pro­sess. Vei­le­der hos NAV kan bi­stå med vei­led­ning og råd i til­legg til å vur­de­re om det fin­nes ak­tu­el­le til­tak som kan va­ere ak­tu­el­le for å lyk­kes med å kom­me i jobb.

– NAV sitt opp­drag er å bi­stå både den en­kel­te ar­beids­sø­ker og be­drift. Med vei­led­ning, opp­følg­ning og våre til­taks­ord­nin­ger øns­ker vi å bi­dra til at enda fle­re får del­ta i ar­beids­li­vet.

Det skal leg­ges til at det per ok­to­ber 2018 er 2,3 pro­sent i Aust-Ag­der som er helt ar­beids­le­di­ge.

TUNGT: Ali Reza Qasemi har søkt på over 200 job­ber si­den mai i fjor, uten et enes­te «ja». Han for­tel­ler om en vans­ke­lig si­tua­sjon, og hå­per jobb­sø­kin­gen snart vil gi re­sul­ta­ter. Hvis ikke vil han søke om pr

ak­sis­plass på ny­året og star­te på fag­brev.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.