Åp­net ny kir­ke med sang, dans og tryl­ling

Det var sang, dans, kon­fet­ti og tryl­ling da Nor­kir­ken of­fi­si­elt åp­net kir­ken sin lør­dag. Først ut til å fei­re den nye kir­ken var me­nig­he­tens barn og unge.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - SAM­FUNN ➤ Kje­til Karlsen kje­[email protected]

➤ Smell, bang og bling.

Det var et sa­lig le­ven av høye smell, hauge­vis av glit­ter og skik­ke­lig god stem­ning da Nor­kir­ken had­de in­vi­tert til of­fi­si­ell åp­ning av sin nye stor­stue ute i Østerhus, den nye kir­ken de­res til 38 mil­lio­ner kro­ner. Mens de voks­ne had­de of­fi­si­ell åp­ning på søn­da­gen, had­de me­nig­he­ten in­vi­tert bar­na og de unge til å kom­me å ta i bruk den nye kir­ken lør­dag etter­mid­dag.

Par­ty­stem­ning

Og her var det vir­ke­lig par­ty­stem­ning. Det hele star­tet med noen voks­ne menn som had­de kledd seg ut i noen mer el­ler mind­re mer­ke­li­ge, men farge­gla­de, ko­sty­mer.

De had­de la­get en vi­deo der de først var i de gam­le lo­ka­le­ne de­res i Lil­le­sands­vei­en, der burme­ser­ne tid­li­ge­re på da­gen had­de hatt sin høy­ti­de­li­ge åp­ning av de­res nye lo­ka­le.

Og inn midt­gan­gen og opp på sce­nen kom de voks­ne men-

ne­ne hop­pen­de til stor jubel fra de frem­møt­te.

Snor­klip­ping

De­ret­ter var det høy­ti­de­lig og of­fi­si­ell snor­klip­ping, med ekte rød snor og saks. Det var tre av me­nig­he­tens barn, Ing­rid Øie Pe­der­sen, Jo­el Vå­lands­myr Her­land og Eli­sa Sol­dal, som fikk aeren av det­te. Og akku­rat i det sno­ren var klip­pet eks­plo­der­te det fra oven. Der kom det hauge­vis av kon­fet­ti i spra­ken­de og glit­ren­de far­ger, og de som sto på bak­ken ble så be­geist­ret at de prøv­de å fan­ge de lan­ge rem­se­ne med kon­fet­ti.

Fengs­len­de tryl­ling

De­ret­ter var det både an­dakt, sang og dans, før trylle­kunst­ner Jan Øy­vind Larsen alias Jan Lar­se­no fikk ta over. Han holdt et langt og im­po­ne­ren­de show der bar­na kom sta­dig na­er­me­re og na­er­me­re og krab­bet len­ger og len­ger opp i trap­pa for å kom­me na­er­me nok trylle­kunst­ne­ren. Det var ty­de­lig at det­te fenget både bar­na og de voks­ne.

Og til slutt var det pølse­fest til alle.

Og da­gen et­ter inn­tok de voks­ne kir­ken for de­res åp­nings­guds­tje­nes­te.

SNOR­KLIP­PING: Men før kon­fet­ti­en reg­net ned, var det høy­ti­de­lig åp­ning og snor­klip­ping. Det er det Ing­rid Øie Pe­der­sen (t.v.), Jo­el Vå­lands­myr Her­land og Eli­sa Sol­dal som står for.

GØY: Og et­ter at all kon­fet­ti­en var smelt ut og slup­pet ned fra oven var det man­ge barn som syn­tes det var vel­dig stas å få tak i glit­te­ret.

SANG: Det­te er ett av ko­re­ne i me­nig­he­ten, El­le Mel­le, med so­lis­te­ne Re­bek­ka Øie Pe­der­sen (t.v.), Ma­rie Briseid og So­fie Val­bø.

KON­FET­TI: Er det fest, så er det fest. Slik så det ut da Nor­kir­ken of­fi­si­elt åp­net lør­dag etter­mid­dag med et smell. Kon­fet­ti­en og glit­te­ret dal­te ned fra oven til stor be­geist­ring for de frem­møt­te.

EN KA­RAK­TER: Det­te var en av de voks­ne men­ne­ne som had­de kledd seg ut i en pas­sen­de ha­bitt i an­led­ning åp­nin­gen.

MER SANG: Dis­se ung­dom­me­ne i Pif­fi fikk også va­ere med å syn­ge un­der åp­nin­gen. Vi ser Ani­ne Kort­ner (t.v.), Alina Aa­berg, Kjer­sti De­lin og Hilde Kris­tin De­lin.

TRANGT: Et­ter hvert som stem­nin­gen og fa­sci­na­sjo­nen steg, kom bar­na sta­dig len­ger fram og nes­ten helt opp på sce­nen.

PO­PU­LA­ER: Trylle­kunst­ner Jan Lar­se­no var po­pu­la­er både blant bar­na og de voks­ne, og her had­de han fått hjelp av Elias Midt­bø.

DANS: Og et­ter­på var det dan­sing med full inn­le­vel­se. Også fra gut­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.