– Sår­bart for syk­dom

For­mann­ska­pet går en­stem­mig inn for å vur­de­re å sam­ar­beid med Lil­le­sand og Birkenes om Nav-kon­to­ret.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ PO­LI­TIKK pe­[email protected]

De po­li­tis­ke ved­ta­ket er i tråd med råd­man­nens inn­stil­ling. Sa­ken skal li­ke­vel opp til en­de­lig be­hand­ling i kom­mune­sty­ret.

Råd­man­nen vil tro­lig få man­dat til å ut­re­de for­ut­set­nin­ge­ne for fel­les le­del­se og ad­mi­ni­stra­sjon av Nav Grim­stad, Nav Lil­le­sand og Nav Birkenes.

Ut­red­nin­gen skal skje i sam­ar­beid med de tre kom­mu­ne­ne og NAV stat. Mo­del­len som fore­slås må gi for­melt lov­grunn­lag for å ut­øve le­del­se, sam­ar­bei­de om opp­ga­ver på tvers av kom­mu­ne­ne og for­valt­nings­ni­vå­ene og til å dis­po­ne­re den to­ta­le kom­pe­tan­sen de tre Nav­kon­to­re­ne dis­po­ne­rer. Re­sul­tat av ut­red­nin­gen leg­ges fram for po­li­tisk be­hand­ling.

«Det er en for­ut­set­ning at valg­te mo­dell skal ba­se­res på at NAV skal va­ere til­ste­de i alle nå­va­eren­de kom­mu­ner. An­sat­te skal ikke geo­gra­fisk over­fø­res til en evt verts­kom­mu­ne, men skal kom­pe­tanse­mes­sig dis­po­ne­res der­fra ut fra be­hov i de tre kom­mu­ne­ne. Til­lits­valg­te skal delta i ar­bei­det», frem­går det av saks­ut­red­nin­gen. Nav Grim­stad ble etab­lert i juni 2009 og dri­ves gjen­nom et part­ner­skap mel­lom Grim­stad kom­mu­ne og Nav Aust-Ag­der.

Kon­to­re­ne opp­le­ver i dag en sår­bar­het ved å va­ere få an­sat­te. På en­kel­te fag­om­rå­der er det i dag for få an­sat­te til å ha et re­elt fag­mil­jø og det kan også va­ere ut­ford­rin­ger knyt­tet til fe­rie­av­vik­ling og syke­fra­va­er. Våre NAV-kon­tor ope­re­rer i et fel­les ar­beids­mar­ked. Vi har fel­les leve­kår s ut­ford­rin­ger­me d blant an­net en høy an­del unge uføre. En sam­men­slå­ing vil styr­ke NAV-kon­to­re­ne fag­lig og gi bed­re grunn­lag for sam­let og ko­or­di­nert inn­sats i ar­beid med å få fle­re i ar­beid og ak­ti­vi­tet og faer­re på pas­si­ve stø­na­der», skri­ver råd­man­nen.

NAV GRIM­STAD: Her re­pre­sen­tert ved le­der Liv Fla­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.