– Mang­ler åtte års­verk

En­het for hjemme­ba­ser­te tje­nes­ter har i 2018 hatt økt etter­spør­sel av hel­se- og om­sorgs­tje­nes­ter i hjem­met.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ HEL­SE OG OM­SORG

hjemme­tje­nes­ten sli­ter et­ter å ha fått fle­re bru­ke­re og opp­drag.

En­he­ten skal ut­fø­re sine tje­nes­ter ut fra git­te bud­sjett­ram­mer for 2018. Det sis­te året har det va­ert vekst på 11% i an­tall ti­mer tje­nes­ten skal ut­fø­re, det har dess­uten va­ert øk­ning på 13% i an­tall bru­ke­re.

I føl­ge ved­taks­tall per sep­tem­ber drif­tes hjemme­tje­nes­ten med åtte fas­te års­verk for lite for å kla­re å hånd­te­re veks­ten. «Med bak­grunn i kom­mu­nens øko­no­mis­ke si­tua­sjon har det ikke va­ert mu­lig å vi­dere­føre re­surs­sty­rings­mo­del­len. Helse­sek­to­ren og he­r­under hjemme­ba­ser­te tje­nes­ter er un­der om­or­ga­ni­se­ring og job­ber for å fin­ne and­re må­ter å hånd­te­re tje­neste­be­hov på som kan gi mind­re be­hov for års­verk og en mind­re kost­bar drifts­form. », he­ter det i sa­ken.

Øk­nin­gen i ak­ti­vi­tets­tall både i ved­taks­ti­mer og an­tall bru­ke­re har gitt en kre­ven­de drifts­si­tua­sjon i en­he­ten. En­he­ten har vur­dert si­tua­sjo­nen slik at det har va­ert be­hov for inn­leie av eks­tra­per­so­nell for å hånd­te­re den opp­ståt­te si­tua­sjo­nen. Det har va­ert sa­er­lig ut­ford­ren­de å kla­re å leie inn høg­skole­ut­dan­net per­so­nell.

Det har va­ert vak­ter hvor en­kel­te syke­plei­ere har opp­drags­tid som til­sva­rer 16 ti­mer, men da­gens ar­beids­tid er på 7,5 ti­mer, iføl­ge saks­ut­red­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.