Sis­te frist for gra­tis vak­si­ne

Helses­øst­re­ne i Grim­stad rå­der unge kvin­ner til å ta vak­si­ne mot liv­mor­hals­kreft og an­nen HPV-re­la­tert kreft.

Grimstad Adressetidende - - NEWS - Helses­øst­re­ne i Grim­stad ved Sti­ne Holm Saete­vik

Inn­sendt bi­drag: De­sem­ber 2018 er sis­te frist for unge kvin­ner som øns­ker å star­te gra­tis HPV­vak­si­na­sjon. HPV-vak­si­ne an­be­fa­les til unge kvin­ner født 1991 el­ler se­ne­re for­di den fore­byg­ger liv­mor­hals­kreft og an­nen HPV-re­la­tert kreft.

Hu­mant pa­pillo­ma­vi­rus (HPV) in­fek­sjon er den van­ligs­te sek­su­elt over­før­ba­re in­fek­sjo­nen i ver­den. De fles­te som er sek­su­elt ak­ti­ve blir smit­tet i lø­pet av li­vet, of­test i ung al­der. In­fek­sjo­nen er som re­gel ufar­lig og går over av seg selv, men noen får en ved­va­ren­de in­fek­sjon som på sikt kan føre til kreft.

Liv­mor­hals­kreft er den van­ligs­te for­men for HPV-re­la­tert kreft. Hvert år får om lag 350 kvin­ner i Norge liv­mor­hals­kreft og 60– 100 dør av syk­dom­men. HPV­in­fek­sjon kan også føre til kreft i ende­tarm, munn og svelg hos beg­ge kjønn. I til­legg kan HPV føre til kreft i skje­de og ytre kjønns­or­ga­ner hos kvin­ner, og på pe­nis hos menn. Vak­si­nen kan gi be­skyt­tel­se selv om man har de­bu­tert sek­su­elt.

Alle jen­ter i 7. klas­se har si­den skole­året 2009/2010 fått tilbud om HPV vak­si­ne, fra høs­ten 2018 får også alle gut­ter i 7. klas­se til­bu­det.

Unge kvin­ner har en unik mu- lig­het til å be­skyt­te seg mot liv­mor­hals­kreft og and­re kreft­for­mer ved å få HPV-vak­si­ne. I lø­pet av pro­sjekt­pe­rio­den de to sis­te åre­ne er det i Grim­stad kom­mu­ne satt 1530 gra­tis HPV vak­si­ner for kvin­ner født i 1991 el­ler se­ne­re. Na­sjo­nalt har 120.000 unge kvin­ner fått gra­tis HPV-vak­si­ne.

HPV-vak­si­na­sjon be­står av tre vak­sine­do­ser gitt i lø­pet av 6–12 må­ne­der. De som er i gang med vak­si­na­sjon kan full­fø­re in­nen ut­gan­gen av juni 2019, men førs­te dose må ha blitt satt in­nen de­sem­ber 2018.

Til­bu­det er sendt via sms til alle kvin­ner i mål­grup­pen med jev­ne mel­lom­rom. I Grim­stad kom­mu­ne er det Hel­sesta­sjo­nen som har an­sva­ret for vak­si­na­sjo­nen. Det er dropp-inn tirs­dag og ons­dag etter­mid­dag.

INN­LEGG: Fris­ten for å star­te HPV-vak­si­na­sjon går ut i de­sem­ber. Det er vak­si­na­sjon både i dag og i mor­gen, opp­ly­ser Le­na Ma­rie Git­mark (til høy­re) og Sti­ne Holm Saete­vik, helse­søst­re i Grim­stad kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.